8.3.2016

Zápisnica

 

z výborovej schôdzi OZ CHPH Detva, konanej dňa 8.3.2016 na čerpacej stanici Halier.

 

 

Prítomní:

 

 

Výbor OZ:  Líška Ján, Ing. Fekiač Jozef, Lojka Martin, Rešutík Peter, Kántor Ján, Urbančok Štefan      

Kerekes Ladislav

Predseda KRK:  Záchenský František

Pozvaný hosť:  Bargel Gabriel

Program:

     1.     Zahájenie

     2.     Odovzdanie ďakovného lista

     3.     Voľba overovateľov zápisnice

     4.     Doriešenie predsedu OZ Detva

     5.     Doriešenie DT a regiónu

     6.     Prejednanie zrušenia ZO CHPH Kokava nad Rimavicou

     7.     Rôzne

                  a.  poplatky za nahlásené holuby

                  b.  školenie výcvikárov a vedúcich nasadzovacích stredísk

                  c.  evidencia holubov

     8.     Diskusia

     9.     Záver

 

K  bodu č . 1. Vedením výborovej schôdzi bol poverený p. Rešutík Peter, ktorý privítal prítomných oboznámil ich s programom rokovania a výborovú schôdzu zahájil. Písaním zápisnice poveril p. Kerekesa. K programu rokovania neboli žiadne pripomienky, bol jednohlasne schválený. 

K  bodu č. 2.  Pán Ing. Fekiač sa ospravedlnil v mene výboru OZ p. Bargelovi za oneskorené odovzdanie Ďakovného listu, ktoré mu bolo udelené za prvé miesto na CV ako i za prvé miesto na 34 Olympiáde poštových holubov v Budapešti. Pán Ing. Fekiač poprial p. Bargelovi veľa ďalších úspechov.

K  bodu č. 3.  Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí p. Kántor a p. Urbančok. Navrhnutí boli jednohlasne schválení. 

K  bodu č. 4.  Dňa 11.6.2015 sa na rozšírenej schôdzi výboru OZ Detva vzdal funkcie predsedu OZ p. Ing. Fekiač. I napriek prehováraniu aby si to rozmyslel povedal, že nie. Výbor po čase akceptoval jeho rozhodnutie a dohodol sa, že  do volieb to potiahnu bez neho. Pri podávaní evidencie na SZ, kolonka predsedu ostala prázdna. Po telefonáte p. Ing. Javorčeka sme boli nútení túto situáciu riešiť. Pán Ing. Fekiač po vypočutí týchto skutočností, začal slovne útočiť, každý bol vinný len nie on. Potom IngFekiač vstal a ešte dodal, pošlem Vám svoju rezignáciu na post predsedu aj člena výboru písomne a potom z výborovej schôdzi odišiel . Mal 7 mesiacov na to, aby sa ospravedlnil, že to nemyslel vážne a svoje vyhlásenie berie späť. Toto sa nestalo a preto výbor OZ nútený okolnosťami musel rozhodnúť. Za predsedu OZ CHPH Detva bol navrhnutý p. Kántor Ján, ktorý bol jednohlasne schválený. Funkciu bude vykonávať do volieb, ktoré sa budú konať na jar roku 2017.  

K  bodu č. 5.  Na OK bol priaty pretekový plán na rok 2016, kde sa počítalo, že dlhé trate poletíme ako región Juh. Žiaľ OZ Brezno odmietlo spoluprácu, že oni poletia s OZ Zvolen. OZ Gemer potvrdilo len posledný Cheb a Gothu. Po prerátaní ekonomického dopadu na naše OZ, sme sa rozhodli, že oslovíme OZ Zvolen a ponúkneme im spoluprácu na dlhých tratiach. OZ Zvolen sa vyjadrilo, že keď nám nebude vadiť vypúšťacie miesto Aš tak môžeme rokovať. P Rešutík dohodol, že nám holuby pozbierajú s každého NS. Medzi časom sme dostali ponuku na spoluprácu od OZ Tvrdošín. Jedná sa o pretekGotha. OZ Tvrdošín by nasadilo cca 600 ks holubov.  

Spolu s našimi a holubami  OZ Gemer by sme mohli mať vyše 1000 holubov. Tento pretek nám i po ekonomickej stránke plne vyhovuje. Čo sa týka pretekuNiemburg ten OZ Zvolen poletí z OZNitra, ale v inom termíne čo nám nevyhovuje. Preto p. Rešutík jednal s regiónom Sever, oni letia Marburg čo je zhruba o 80 km kratšia vzdialenosť. Tento pretek by aj nám vyhovoval. Dátum konania preteku 31.7.2016.  Počty holubov na Gothu a Marburg treba nahlásiť  výcvikárovi OZ do 12.6.2016. Cena za jedného holuba na Gothu je 0,70 €, a na Marburg sa určí dodatočne. Peniaze treba zaslať pokladníkovi OZ do 12.6.2016.

 

K  bodu č. 6.  Nakoľko ZO CHPH Kokava nad Rimavicou nepodala evidenciu členov a nezaplatila členské na rok 2016, výbor OZ CHPH Detva ruší dňom 8.3.2016 ZO CHPH Kokava nad Rimavicou. Je evidentné, že zrušenie inicioval ich predseda p.Brndiar ako odvetu za neschválenie odchodu ZO Kokava do OZ Brezno. Výbor OZ Detva rozhodol, že bude postupovať podľa Stanov SZ CHPH konkrétne II. časť § 8. bod 6. čiže nasledujúce štyri roky nesmie zo súradníc, parcely a adresy holubníka v inej ZO, OZ CHPH pretekať s poštovými holubami majiteľ holubov ani žiadny iný člen Zväzu. Čísla holubov budú určené podľa evidencii za rok 2015. S týmto rozhodnutím bude oboznámený každý člen ZO Kokava nad Rimavicou, ako aj OZ Brezno , OZ Gemer a SZ CHPH.

 

K  bodu č. 7.  a.,  Poplatky za nahlásené holuby na preteky v rámci Slovenska a Čiech sú 4 € / kus. Tieto poplatky treba uhradiť do 15.4.2016 pokladníkovi OZ p. Lojkovi.

   b.,  Ako každý rok aj tohto roku sa uskutoční školenie výcvikárov ZO a vedúcich nasadzovacích stredísk. Školenie sa uskutoční 15.4.2016 v piatok. Miesto konania školenia motorest Ožďany, čas 18,00 hod. Pri tejto príležitosti sa budú losovať aj koše.

 c.,  Evidenciu holubov treba zaslať výcvikárovi OZ elektronickou formou do 15.4.2016.  

 

K  bodu č. 8.  Pán Lojka .  spomenul, že nikde nieje uvedený spôsob počítania mladých holubov. Počítanie mladých holubov sa nemení, bude tak ako doposiaľ, čiže 50/7 . Pán Kántor . žiadá vrátenie, alebo zaplatenie 6-ich košov, ktoré oni ako ZO dali pre OZ. Tieto koše pochádzajú z bývalého vozíka OZ Revúca a dostali ich ako finančné vysporiadanie. Výbor súhlasí s vyplatením 20 € / ks. Pán Líška .  sa spýtal, či by nebolo možné odkúpiť bývalý vozík OZ Fiľakovo. S týmto vozíkom sú len problémy nakoľko ho nepoužívame a poplatky musíme platiť. Výbor stanovil cenu na 200 € s ktorou p. Líška súhlasil. Predaj vozíka musí ešte odsúhlasiť rozšírená výborová schôdza  o predsedov ZO.

 

K  bodu č. 9.  Pán Rešutík poďakoval prítomným za účasť a výborovú schôdzu ukončil.

Na čerpacej stanici Halier dňa 8.3.2016               Zapísal tajomník OZ Kerekes Ladislav

 Overili:  Kántor Ján  v.r.

Urbančok Štefan v.r.