23.3.2015

Zápisnica zo zasadnutia schôdze predstaviteľov regiónu Juh + Horehronie konanej dňa 23.3.2015 v Ožďanoch

Prítomní:

OZ Gemer – Ing. Rastislav Vincenty, Vincze Géza

OZ Detva – Peter Rešutík, Milan Vargic, František Vargic

OZ Brezno – ospravedlnení zástupcovia, neprítomní

Program:

  1. privítanie
  2. preprava dlhých tratí na r. 2015
  3. vypúšťanie holubov pre sezónu 2015
  4. nahlásenie holubov do 1.5.2015
  5. záver
  1. Všetkých zástupcov jednotlivých OZ privítal p. Peter Rešutík. Za zapisovateľa bol zvolený p. Ing. Rastislav Vincenty.
  2. Jednotlivými zastupcami boli navrhnuté ceny prepravy na preteky Cheb Krajková.

Najlacnejšiu prepravu navrhlo OZ Gemer v cene 0,30 Eur na 1 km. OZ Gemer zabezpečí prepravu na Cheb Krajková – 21.6.2015 a Cheb Krajková – 26.7.2015. Prepravu na Gothu zabezpečí OZ Detva.

Každá OZ si zaplatí zber holubov vo svojom OZ samostatne viď. nižšie. Spoločná preprava bude počítaná od B.Bystrice.

OZ Gemer – Seňa – Rim. Sobota

OZ Detva – Rim. Sobota – Kriváň

OZ Brezno – Kriváň – B.Bystrica.

  1. Štart holubov bude snímaný kamerovým systémom, ktoré zabezpečí OZ Detva. Štart holubov zabezpečí vypuštacia komisia v zložení 3 výcvikárov, po jednom z každej OZ.
  1. Každá OZ nahlási počet holubov na Cheb Krajková- 21.6.2015 a Cheb Krajková – 26.7.2015 p. Vincentymu telefonicky alebo mailom. T.č.:0907617483 alebo mail: mc83@centrum.sk  

A na Gothu pánovi Rešutíkovi. T.č.:0905338640, mail:peterresutik@centrum.sk

Do 1.5.2015!!!!!

       5.   P. Rešutík poďakoval všetkým za tvorivú diskusiu.

 

V Ožďanoch,  26. 03. 2015

Zápisnicu spísal: Ing. Rastislav Vincenty

                                                                                           .....................................................

                                                                                                   Ing. Rastislav Vincenty