2017

Zápisnica

z OK OZ CHPH Detva, konanej dňa 15.1.2017 v Mýtnej

 

Prítomní:

Delegáti ZO CHPH:

Vreštiak Ján, Líška Ján, Mgr. Lehoťák Ján. Hulina Peter, Mgr. Bystriansky Peter, Mgr.  

                Molnár Robert, Vargic Milan, Mák Štefan, Urbančok Peter, Balogh Rudolf.

Výbor OZ Detva:

Kántor Ján, Rešutík Peter, Lojka Martin, Urbančok Štefan, Kerekes Ladislav.

KRK OZ Detva:

Záchenský František, Vargicfrantišek.

Program

                1.     Zahájenie

                2.     Určenie Zapisovateľa

                3.     Voľba overovateľov zápisnice

                4.     Voľba volebnej komisie

                5.     Voľba návrhovej komisie

                6.     Vyhodnotenie uznesenia z OK konanej dňa 6.2.2016

                7.     Správa o činnosti za uplynulé obdobie

                8.     Spréva KRK

                9.     Správa pokladníka OZ

                10.   Správa výcvikára OZ

                11.   Rôzne

                           a.  schválenie delegáta na X. zjazd SZ CHPH

                           b.  schválenie člena VZ SZ CHPH

                           c.  schválenie nominanta do Prezídia SZ CHPH

                           d.  prejednanie premenovania OZ Detva na OZ Rimavská Sobota

                12.   Prestávka – Voľby

                13.   Diskusia

                14.   Správa volebnej komisie

                15.   Návrh na uznesenie

                16.   Schválenie uznesenia

                17.   Záver

 

K bodu  č. 1.      Predseda OZ p. Kántor privítal prítomných , oboznámil ich s programom rokovania OK . K programu neboli žiadne pripomienky, bol schválený a preto predseda OZ rokovanie OK zahájil.

K bodu  č. 2.      Za zapisovateľa bol určený p. Kerekes, ktorý bol jednohlasne schválený.

K bodu  č. 3.      Za overovateľov zápisnice  boli navrhnutí páni Hulina Peter a Urbančok Peter, ktorí boli jednohlasne schválení.

K bodu  č. 4.      Do volebnej komisii boli navrhnutí : p. Vargic Milan, Hulina Peter, Urbančok Štefan, ktorí boli jednohlasne schválení.

K bodu  č. 5.     Do návrhovej komisii boli navrhnutí p. Mgr. Lehoťák Ján, Mgr. Molnár Robert, Líška Ján. Navrhnutí boli jednohlasne schválení.

K bodu  č. 6.     Predseda OZ p. Kántor Ján vyhodnotil plnenie uznesenia prijaté na OK dňa 6.2.2016. Bolo prijatých  7 bodov. Body 1,2 sú splnené a body 3,4,5,6,7 sa plnia, sú stáleho charakteru. 

K bodu  č. 7.     Predseda OZ p. Kántor vo svojej správe zhrnul prácu výboru ako aj chod celého OZ počas štyroch rokov. Poukázal na nedostatky s ktorými sme zápasili počas volebného obdobia, ale spomenul aj úspechy, ktoré sme nesporne dosiahli. Záverom poďakoval starému výboru za odvedenú prácu a novému výboru zaželal, veľa trpezlivosti a veľa porozumenia v ich neľahkej práci.

K bodu  č. 8.     Správu podal predseda  KRK p. Záchenský František. KRK previedla v roku 2016 päť kontrol. Štyri kontroly boli zamerané na dodržiavanie pretekového poriadku a jedna na kontrolu finančného hospodárenia. Pri kontrole neboli zistené väčšie nedostatky.

K bodu  č. 9.     Správu podal pokladník OZ p. Lojka Martin. Postupne prečítal príjmi  ako aj výdaje od predošlej OK. Rok 2016 bol rokom investovania a splácania pôžičky. Splatili sme prvú časť splátky,čo je 1300 € , kúpili sme štyri pneumatiky na príves , museli sme platiť prepis vozíka 2 x a doplatili sme aj na kooperáciu so Zvolenom. V r. 2016 sa obmedzil počet súťažiacich holubov z 50 na 30, čo malo za dôsledok  výpadku financií skoro 1200 €. V budúcnosti bude treba klásť väčší dôraz na šetrenie.

K bodu  č. 10.   Správu predložil a hodnotenie urobil výcvikár OZ p. Rešutík Peter. Hodnotil sezónu starých holubov ako i nedokončenú sezónu mladých holubov. Staré holuby dolietali sezónu v celku dobre až na to, že sme neleteli jeden Aš. Nebola ochota letieť ani zo strany prepravcu OZ Zvolen ani zo strany našich chovateľov. Na tejto kooperácii sme zaevidovali finančnú stratu. Na nedokončenú sezónu mladých holubov sa podpísala choroba mladých. Po dvoch pretekoch boli také veľké straty, že chovatelia už nechceli ďalej pokračovať v lietaní. Ďalej p. Rešutík oboznámil prítomných s novým zadelením ZO do VS. 

 VS1: ZO Kriváň, ZO Lovinobaňa a ZO Tomášovce. 

VS2: ZO Ožďany, ZO Fiľakovo, ZO Rimavská Sobota.

Súčasťou správy výcvikára bol i návrh pretekového plánu na rok 2017, ktorý je nasledovný.

 

30.4.2017     Trnava                                         25.6.2017      Cheb - Krajková

  7.5.2017     Trnava                                           2.7.2017      Kámen

14.5.2017     Mikulov                                        9.7.2017      Tachov

21.5.2017     Třebíč                                          16.7.2017      Kámen

28.5.2017     Kámen                                         23.7.2017      Kámen

 4.6.2017      Milevsko                                      30.7.2017      Mikulov

11.6.2017     Tachov                                          30.7.2017      Koblenz

18.6.2017     Kámen

 

Mladé holuby.

 

  3.9.2017      Trnava                                          24.9.2017     Mikulov

10.9.2017      Trnava                                          30.9.2017     Mikulov

17.9.2017      Trnava

 

Bodovanie.

                      KT         30/7   -    40 bodov          DT          30/5    -     80 bodov

                      ST          30/6   -    60                     SDT        15/3   -      150

 

K bodu  č. 11.   V tomto bode sa prejednávali nasledovné záležitosti.   

           a.   schválenie delegáta na  X. zjazd SZ CHPH. Za delegáta zjazdu bol navrhnutý p. Rešutík Peter. Nakoľko ďalší kandidát nebol navrhnutý, hlasovalo sa. Za návrh bolo 7 delegátov 1 bol proti a 2 sa zdržali hlasovania. Pán Rešutík Peter bol väčšinou hlasov zvolený za delegáta      X zjazdu SZ CHPH za OZ Detva.

           b.   schválenie člena VZ za OZ Detva. Naše OZ zastupoval vo VZ doteraz p. Rešutík Peter.    Na jeho činnosť vo VZ neboli žiadne pripomienky, preto výbor OZ doporučuje aby naďalej zastupoval naše OZ vo VZ p. Rešutík Peter. Prítomní nepodali ďalší návrh, preto sa hlasovalo.      Za boli 7 delegáti, proti bol 1 delegát a 2 delegáti sa zdržali hlasovania. Na základe výsledku hlasovania p. Rešutík Peter bude naše OZ zastupovať vo VZ.

           c.   schválenie nominanta do Prezídia SZ CHPH. Nakoľko výbor doporučil za delegáta na X zjazd SZ CHPH p. Rešutíka , tak tým pádom ho navrhuje aj ako nominanta do Prezídia SZ CHPH. Delegáti hlasovali a rozhodli nasledovne: Za nomináciu p. Rešutíka bolo 7 delegátov, proti bol 1 delegát a 2 sa zdržali hlasovania. Väčšinou hlasov bol p. Rešutík Peter zvolený ako nominant do Prezídia SZ CHPH za OZ Detva.

           d.   premenovanie OZ CHPH Detva. Pred štyrmi rokmi premenovanie OZ Fiľakovo na OZ Detva sa previedlo na výborovej schôdzi bez vedomosti ZO CHPH. Tento počin vyvolal rozhorčenie medzi niektorými členmi a nakoľko bol prevedený na jemný nátlak, výbor OZ navrhuje premenovať OZ Detva na OZ Rimavská Sobota. Návrh sa dal na hlasovanie. Za zmenu bolo 6 delegátov a 4 delegáti boli proti zmene. Na základe výsledku sa OZ Detva premenúva na OZ Rimavská Sobota.

K bodu  č. 12.   Počas prestávky sa uskutočnili voľby do výboru OZ a KRK OZ. Voľby riadila volebná komisia, dohliadala na priebeh volieb. Volili len delegáti ZO. Po akte zasadla volebná komisia, spočítala hlasy a vyhodnotila voľby.

K bodu  č. 13.   Ako prvý do diskusii sa prihlásil p.Rešutík Peter. Vo svojej správe zabudol spomenúť návrh na odmenenie vo VS. Nakoľko bolo zrušené GM OZ navrhuje odmeniť prvých troch chovateľov vo VS1 a VS2 podľa získaných bodov vo VS.     

- Hulina Peter, zastával vypúšťacie miesto, Nové Mesto nad Váhom. Keď sú tam také zlé podmienky, treba vypúšťať ďalej o 10-15 km. Oni navrhli napr. Hlohovec. Hneď mu odpovedal p. Rešutíkvýcvikár OZ, že nie hocikde sa môže vypúšťať, len tam  kde sú oficiálne vypúšťacie miesta určené SZ CHPH.                                                                                                                    

- Urbančok Štefan, hovoril, že počúva ako jednotlivci zastávajú Nové Mesto nad Váhom, ale nepočuje ani od jedného, že konkrétne prečo je Nové Mesto takým dobrým vypúšťacim miestom. Ďalej poďakoval p. Rešutíkovi, že pomohli OZ a usporiadali OV.     

-Vreštiak Ján začal z ostra a hovoril, že nech si nemyslí p. Rešutík spolu s p. Kerekešom, že oni budú rozhodovať o všetkom a oni budú zostavovať pretekový plán. Tento pretekový plán im nevyhovuje, holuby budú prichádzať od Lučenca a tým pádom budú v nevýhode.                          

  - Lojka Martin  Naše OZ každý rok objednáva cca 8000 ks krúžkov, kde sú mladé holuby, na pretekoch mladých ich lieta málo. Nepočul ani od jednej ZO, že prečo nechcú Nové Mesto.   

 - Mgr. Lehoťák Ján  Väčšinou o dolete holubov rozhoduje vietor, ale ten nevieme ovplyvniť. Ak  po roku sa ukáže, že pretekový plán je zlý, tak ho zmeníme.                                                                       

 - Urbančok Peter  Hovoríte, že tieto trate sú zlé, holuby sa budú tratiť a budete v nevýhode Odkiaľ to tak presne viete, že čo bude vy ste jasnovidci . Vám je všetko zlé , ale prečo to neviete povedať.                                                                                                                                                          

  Po diskusii sa pristúpilo k hlasovaniu o pretekovom pláne a rozdelení VS. Za pretekový plán hlasovalo 6 delegátov a 4 delegáti boli proti, nikto sa nezdržal hlasovania. Rozdelenie VS za návrh hlasovalo 8 delegátov, nikto nebol proti , dvaja sa zdržali hlasovania. Bodovanie pretekov: Za bodovanie bolo 9 delegátov, 1 delegát sa zdržal hlasovania. Pretekový plán prečítaný výcvikárom OZ bol väčšinou hlasov  prijatý. Zadelenie ZO do VS bolo väčšinou hlasov prijaté. Bodovanie prijaté.

K bodu  č. 14.    Predseda volebnej komisii p. Vargic Milan prečítal výsledky volieb.  Bolo vydaných 10 ks volebných lístkov. Všetky volebné lístky po zakrúžkovaní kandidáta boli vhodené do pripravenej hlasovacej urny. Všetky volebné lístky boli platné. Neboli zistené žiadne pochybenia, voľby boli platné.  Získané počty hlasov jednotlivých kandidátov boli nasledovné.

Vreštiak Ján     10 hlasov

Mgr. Bystrianský Peter     6 hlasov

Mgr. Lehoťák Ján         10

Rešutík Peter                  6                                                                                                                               

Balogh Rudolf              10                                             

Antalíková Jana              4                                                                                                                                  

 Vargic František              9                     

Líška Ján                                4                                                                                                      

Kerekeš Ladislav            7 hlasov 

Mgr. Molnár Robert               2 hlasy                        

Na základe výsledku volieb vo funkčnom období 2017 – 2020 výbor bude pracovať v nasledujúcom zložení: Vreštiak Ján, Mgr. Lehoťák Ján, Balogh Rudolf, Vargic František, Kerekes Ladislav, Mgr. Bystrianský Peter, Rešutík Peter. Bola schválená KRK v zložení:Kántor Ján, Mgr. Molnár Robert, Stehlík Martin.

K bodu  č. 15.    Predseda návrhovej komisii p. Mgr. Lehoťák  prečítal návrh na uznesenie z OK konanej dňa 15.1.2017 v Mýtnej, ktorý vypracovala návrhová komisia.

K bodu  č. 16.    Nakoľko k návrhu neboli žiadne pripomienky, dal sa na hlasovanie. Deväť delegátov hlasovalo za návrh, 1 delegát sa zdržal hlasovania. Čiže predložený návrh sa stal uznesením z OK konanej dňa 15.1.2017 v Mýtnej.                                                                                         

 

K bodu  č. 17.    Predseda OZ  CHPH Detva p. Kántor Ján poďakoval prítomným za účasť poprial  im dobrú chuť k obedu a OK OZ Detva ukončil.

       Zapísal tajomník OZ  Kerekes Ladislav

 

  Overili:       Urbančok Peter   v. r.         Hulina Peter       v. r.   

 

 

Uznesenie

z OK  OZ CHPH Detva konanej dňa 15.1.2017 v Mýtnej.

 

Oblastná konferencia

Schvaľuje:

1.     Zapisovateľa                                                                                                                                                 

 2..    Overovateľov zápisnice                                                                                                                                                

 3.     Volebnú komisiu                                                                                                                                                

 4.     Návrhovú komisiu                                                                                                                                     

 5.     Správu o činnosti za uplynulé obdobie                                                                                                        

  6.     Správu pokladníka                                                                                                                                       

 7.     Pretekový plán na rok 2017                                                                                                                                  

  8.     Zadelenie ZO do VS                                                                                                                                  

  9.     Bodovanie pretekov                                                                                                                                  

10.   Delegáta na X. zjazd SZ CHPH                                                                                                                   

11.   Člena do VZ SZ CHPH                                                                                                                                       

12.   Voľbu nominanta do Prezídia SZ CHPH                                                                                                                      

 13.   Premenovanie OZ Detva na OZ Rimavská Sobota                                                                                                                                           

Berie na vedomie:

1.     Správu výcvikára                                                                                                                                                             

   2.     Správu KRK                                                                                                                                                         

 3.     Vyhodnotenie plnenia uznesenia z OK konanej dňa 6.2.2016                                                                  

4.     Správu volebnej komisie       

Ukladá:   

1.     Odmeniť prvých troch chovateľov vo VI1 a VS2 , podľa získaných bodov vo VS

Termín :  preteková sezóna 2017                                         Zodpovedný:  výbor OZ

2.     Pretekový plán po pretekoch v roku 2017 prehodnotiť na OK 2018.

Termín: OK 2018                                                                 Zodpovedný:  výbor OZ

3.     Spísať zmluvu s prepravcom  našich holubov .

Termín:  začiatok pretekovej sezóny 2017                           Zodpovedný : výbor OZ

4.     Doriešiť počítanie výsledkov pre našu oblasť s p. Františkom Dohňanským..

Termín:  do 19.2.2017                                                           Zodpovedný:  Rešutík Peter výcvikár

 

 

V Mýtnej dňa 15.1.2017