17.8.2017

Zápisnica

z rozšírenej výborovej schôdze o predsedov ZO OZ CHPH Rimavská Sobota, konanej dňa 17.08.2017 v reštauračnom zariadení Koliba Oždany.

Prítomní:

Členovia Výboru OZ:  Ladislav Kerekeš, Mgr. Peter Bystrianský, Rudolf Balogh,

Mgr. Ján Lehoťák, Peter Rešutík, František Vargic, Ján Vreštiak,    predsedovia ZO CHPH OZ CHPH Rimavská Sobota

Ospravedlnený: predseda ZO CHPH Tomášovce Mgr. Róbert Molnár     

Program:

     1.     Zahájenie

     2.     Voľba zapisovateľa

     3.     Voľba overovateľov zápisnice

     4.     Prehodnotenie pretekov mladých holubov kvôli financiám

     5.     Stretnutie výcvikárov

     6.     Rôzne

     7.     Diskusia

     8.     Záver

K  bodu č . 1. Zahájenie výborovej schôdze vykonal Predseda OZ  p. Ladislav Kerekeš, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. Zároveň vysvetlil dôvod uvedeného zasadnutia a to, aby sa predišlo problémom, ktoré nastali pri posledných pretekoch starých holubov v sezóne 2017 vzhľadom k financiám. K programu rokovania neboli žiadne pripomienky, bol jednohlasne schválený. 

K  bodu č. 2.  Pán Ladislav Kerekeš k písaniu zápisnice navrhol p. Mgr. Petra Bystrianského, ktorý bol jednohlasne schválený.

K  bodu č. 3.  Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí p. Milan Vargic a Mgr. Ján Lehoťák. Navrhnutí boli jednohlasne schválení. 

K  bodu č. 4.  Pokladník OZ p. František Vargic informoval členov výboru a predsedov ZO o stave finančných prostriedkov a o potrebnej sume, ktorá je 1,40 € za holuba na preteky mladých holubov 2017 pri súčasnom stave pretekového plánu.

Do diskusie vstúpil výcvikár OZ p. Peter Rešutík, kde sa najprv navrhovala alternatíva 3 x Vráble, 2 x Nitra čo by vyšlo 1.- € za holuba. Samozrejme s prihliadnutím na splnenie podmienok súťaží a na oficiálne vypúšťacie miesta. Tiež informoval, že prípadná zmena plánu pretekov mladých holubov sa oficiálne vyrieši so SZ CHPH. Táto skutočnosť je zistená a odkomunikovaná so SZ CHPH.

K tomuto bodu sa rozpútala široká diskusia do ktorej sa zapojili všetci zúčastnení zástupcovia chovateľov. Jeden z mnohých návrhov, bol návrh predsedu ZO CHPH Ožďany p. Milana Vargica, ktorý prihliadal na cenu a aj vypúšťacie miesta. Alternatíva 3 x Vráble a 2 x Trnava pri pôvodnej cene. Mgr. Peter Bystrianský navrhol navýšiť cenu o 0.10 € na holuba z dôvodu vytvárania finančnej rezervy a tiež aby sa predišlo problémom podobného charakteru, ako sa to udialo v tejto sezóne pri pretekoch starých holubov. Suma 0,10 € je zanedbateľná, nenaruší a neovplyvní konanie chovateľov pri nahlasovaní predpokladaných počtov nasadzovaných holubov a zároveň prispeje k faktu, že sa preteky bez problémov uskutočnia. V súčasnej situácii, v akej sa OZ nachádza, treba dbať o čo najhospodárnejšie využívanie finančných prostriedkov a využiť každú, čo i len minimálnu možnosť navýšenia spoločných financíí.

K  bodu č. 5.  Návrh p. Jána Vreštiaka z minulého zasadnutia výboru za stretnutie výcvikárov všetkých ZO CHPH a výcvikára OZ a vypracovanie dohody o návrhu resp. zmenách v pretekovom pláne pre pretekovú sezónu 2018. Dohodlo sa stretnutie výcvikárov na termín 30.08.2017 18:00 h na rovnakom mieste Koliba Ožďany. Mgr. Peter Bystrianský - usmernenie k stretnutiu výcvikárov bude zverejnené na webovej stránke OZ.

K  bodu č. 6.  P. Ján Vreštiak informoval o uskutočnenej schôdzi ZO CHPH Kriváň, kde informoval o jej záveroch. ZO CHPH Kriváň má záujem o ukončení činnosti v OZ Rimavská Sobota.

            P. Pavol Suja mal výhrady k pretekovému plánu a to konkrétne k vypúšťacím miestam, ktoré sú mimo dialnic. 

K  bodu č. 7. Diskusia prebiehala priebežne

K  bodu č. 8. Predseda OZ p. Ladislav Kerekeš poďakoval prítomným za účasť a výborovú schôdzu ukončil.

reštaurácia Koliba Ožďany dňa 17.08.2017               zapísal tajomník OZ Rimavská Sobota

  Mgr. Peter Bystrianský

   Overili:  Milan Vargic  v.r. 

                 Mgr. Ján Lehoťák  v.r.