12.7.2017

Zápisnica

z výborovej schôdze OZ CHPH Rimavská Sobota, konanej dňa 12.07.2017 v reštauračnom zariadení motorest Halier.

Prítomní:

Členovia Výboru OZ:  Ladislav Kerekeš, Mgr. Peter Bystrianský, Rudolf Balogh,

  Mgr. Ján Lehoťák, Peter Rešutík, František Vargic, Ján Vreštiak

Program:

     1.     Zahájenie

     2.     Voľba zapisovateľa

     3.     Voľba overovateľov zápisnice

     4.     Prehodnotenie pretekovej sezóny kvôli financiám

     5.     Diskusia

     6.     Záver

K  bodu č . 1. Zahájenie výborovej schôdze vykonal Predseda OZ  p. Ladislav Kerekeš, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. K programu rokovania neboli žiadne pripomienky, bol jednohlasne schválený. 

K  bodu č. 2.  Pán Ladislav Kerekeš k písaniu zápisnice navrhol p. Mgr. Petra Bystrianského, ktorý bol jednohlasne schválený.

K  bodu č. 3.  Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí p. Peter Rešutík a p. Ladislav Kerekeš. Navrhnutí boli jednohlasne schválení. 

K  bodu č. 4.  Pokladník OZ p. František Vargic informoval členov výboru o stave finančných prostriedkov a nezrovnalostiach, ktoré prispeli k stavu, že je nedostatok finančných prostriedkov určených na dokončenie pretekov starých holubov v sezóne 2017. K uvedenému stavu prispeli položky, ktoré sa počas sezóny navyšovali. Najviac finančných prostriedkov odčerpávali dlhé trate. Medzi ďalšie položky, ktoré prispeli k súčasnému stavu, boli nepredvídané okolnosti ako bežná správa OZ - administratíva, splatenie niektorých pohľadávok z minulosti, nákup dialničných známok, atď. Tiež nezrovnalosť pri niektorých ZO v  počte nahlásených a počte vyplatených holubov. Nedopatrením boli vyplácané za jednotlivé prepravy holubov prepravcovi vyššie čiastky, čo keď sa po prepočte zistilo, bol s touto skutočnosťou uzrozumený aj prepravca a je si toho vedomý, čiže posledné vykonané prepravy sa mu suma krátila na potrebú hodnotu. Po uvedenej predbežnej, orientačnej správe pokladníka výbor OZ prehodnotil možnosti odletenia posledných pretekov, čo by malo za následok vstúpiť do položiek, ako výstava OZ, ceny OZ, atď. Vzhľadom na prebiehajúcu diskusiu k uvedenej téme sa dospelo k názoru, že podstatou súťaženia v OZ sú ocenenia vo forme kazdoročných cien – pohárov a túto podstatu by nebolo vhodné meniť. Tajomník OZ Mgr. Peter Bystrianský navrhol odletenie ešte jeného preteku s tým, že za nasadené holuby by sa muselo zaplatiť, aby sa nesiahlo na spomenuté položky v rozpočte, nakoľko mal vedomosť o tom, že boli chovatelia, ktorí ešte mali záujem o nasadenie holubov, čo by bolo v tejto ťažko riešiteľnej situácii akýmsi kompromisom.

 Po uvedených návrhoch sa zahájilo hlasovanie, kde výbor odhlasoval ukončenie pretekov starých holubov pre rok 2017. Výbor sa zhodol na návrhu pokladníka OZ Františka Vargica, že do budúcna je potrebné z uvedených dôvodov prehodnotiť cenu za nasadeného holuba, aby sa predišlo takýmto problémom, nakoľko nie je možné rátať s niektorými nepredvídateľnými položkami, ktoré sa objavia počas pretekovej sezóny a z toho dôvodu je nutné vytvárať potrebnú, finančnú rezervu.

Výbor OZ prehodnocoval aj stav medziľudských vzťahov chovateľov, snahy o prestupy v rámci OZ a aj snahy o prestup mimo OZ. Všetci chovatelia si musia uvedomiť, že aj k súčasnému stavu, aj napriek úprimným snahám výboru OZ, sa dospelo najmä kvôli osobným sporom jednotlivcov, čím klesla aktívna členská základňa a tiež sa znížil počet nasadzovaných holubov, v nadväznosti na to sa musí zvýšiť cena za nasadeného holuba, čo žiaden z chovateľov neprivíta.

K  bodu č. 5.  Návrh p. Jána Vreštiaka za stretnutie výcvikárov všetkých ZO CHPH a výcvikára OZ a vypracovanie dohody o návrhu resp. zmenách v pretekovom pláne pre pretekovú sezónu 2018, kde je termín vypracovania do 01.09.2017. Tento návrh zobral výbor OZ na vedomie.

Ďalším návrhom bolo uskutočnenie schôdze s účasťou chovateľov ZO CHPH Kriváň a Lovinobaňa, nakoľko je potrebné zitiť predpokladané postoje chovateľov do budúcna.

K  bodu č. 6.  Predseda OZ p. Ladislav Kerekeš poďakoval prítomným za účasť a výborovú schôdzu ukončil.

 

reštaurácia Halier dňa 12.07.2017                        zapísal Tajomník OZ Mgr. Peter Bystrianský

   Overili:  Ladislav Kerekeš  v.r. 

                  Peter Rešutík  v.r.