10.12.2016

Zápisnica

z výborovej schôdzi OZ CHPH Detva, konaná dňa 10.12.2016 v Hrachove.

 

 

Prítomní výbor OZ:

               Kántor Ján, Rešutík Peter, Líška Ján, Urbančok Štefan, Kerekes Ladislav.

 

Neprítomný výbor OZ :

               Lojka Martin - ospravedlnený

Predseda KRK OZ :

               Záchenský František

 

Program :

 

1.     Zahájenie

2.     Určenie zapisovateľa.

3.     Voľba overovateľov zápisnice

4.     Príprava OK

5.     Diskusia

6.     Záver

 

 

K bodu  č 1.    Predseda OZ  p. Kántor privítal prítomných oboznámil ich s programom rokovania a výborovú schôdzu zahájil.

K bodu  č.2.    Pán Kántor písaním zápisnice poveril p. Kerekesa.

K bodu  č.3.    Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí p. Rešutík a p. Kántor, ktorý boli jednohlasne schválení. 

K bodu  č.4.    Oblastná konferencia sa bude konať15.1.2017 v Mýtnej so začiatkom 10,00 hod  Po nahlásení delegátov ZO , títo obdržia delegačky. S počtami delegátov ZO boli oboznámené v obežníku č. 2/2016. Revízna komisia a p. Kántor, prevedú revíziu hospodárenia po dohode s p. Lojkom 8.1.2017.

K bodu  č.5.    V tomto bode sa prejednalo viacero záležitostí. OV zo strany usporiadateľa bola zvládnutá dobre , to sa ale nedá povedať o prístupe niektorých ZO, ako i niektorých chovateľov.

Dodaný počet holubov bol žalostný. Nevieme či ZO chceli bojkotovať výstavu, alebo v čom bol problém. Keby chovatelia usporiadajúcej ZO nedali vlastné holuby do klietok, tak by tieto zívali prázdnotou. Posudzovatelia  bratia Kasanovci si urobili o nás dobrú mienku. Ak sa chceme k výstave  OZ aj v budúcnosti stavať takto benevolentne, tak nemá zmysel výstavu usporiadať. Odvoz holubov na CV zabezpečí p. Líška Ján. Dovoz holubov z výstavy zabezpečí p. Bargel Gabriel. Harmonogram zberu holubov bude na internetovej stránke OZ Detva. Časy odovzdávania holubov a miesto si majitelia dohodnú s p. Bargelom.  Ďalej bol spomenutý malý vlek, že ak p. Jackuliak nechce , aby vlek bol na jeho mene , treba hľadať druhú možnosť na koho by sa  vlek prepísal.

K bodu  č.6.    Pán Kántor poďakoval prítomným za účasť a výborovú schôdzu ukončil.

 

 

 

 

 

 

V Hrachove dňa 10.12.2016                                     Zapísal tajomník OZ  Kerekes Ladislav

 

                                                                                   Overili:     Rešutík Peter  v.r.

 

                                                                                                     Kántor Ján       v.r.