11.10.2014

Zápisnica

z rozšírenej schôdze výboru OZ Detva o predsedov ZO, konanej dňa 11.10.2014 v Detve.

Prítomní :

Výbor OZ :  Ing. Fekiač J, Rešutík P., Urbančok Št., Líška J.,  Záchenský F.

Neprítomní :Kántor J.,  Lojka M., - ospravedlnený.

Predsedovia : ZO   Hulina P., Suja J., BrndiarJ.

Neprítomní :Csernok L.,  Bargel G., - ospravedlnený  Balogh R., - ospravedlnený

Program :

1., Zahájenie

2.,  Voľba zapisovateľa

3.,  Kontrola uznášania schopnosti

4.,  Voľba overovateľov zápisnice

5.,  Hodnotenie pretekovej sezóny 2014

6.,  Prerokovanie návrhu vytvorenia regiónu

7.,  Príprava OV Detva 2014

8.,Rôzne

9., Diskusia

10., Záver

 

K bodu č.1.   Predseda OZ p. Ing. Fekiač bol poverený vedením schôdze. Privítal prítomných a otvoril rokovanie.

K bodu č.2.     P. Rešutík P. bol poverený vyhotovením zápisu zo zasadnutia.

K bodu č.3. Bola prevedená kontrola účasti a bolo konštatované , že rozšírená schôdza výboru je uznášania schopná.

K bodu č.4.     Za overovateľov zápisnice boli zvolení  pp. Hulina P. a Záchenský F.

K bodu č.5.VýcvikárOZ Detva p. Rešutík vyhodnotil pretekovú sezónu 2014 v celku kladne. Bol pochválený vodič i sprievodca, za vzorné plnenie svojich úloh. Boli pochválené i NS, zhostili sa svojich úloh bez vážnejších nedostatkov. I napriek tomu, že uplynulá sezóna bola hodnotená kladne stratilo sa dosť veľa holubov. Okrem počasia môžu za to i nevhodné vypúšťacie miesta ako Nové Mesto a Veľká Bíteš. Ďalším problémom bolo vypúšťanie Maďarských holubov tam kde sme vypúšťali i my – Humpolec. Dohoda nebola možná kvôli tvrdohlavosti vodiča a sprievodcu Maďarského kamiónu. Výcvikár OZ sa pochvalne vyjadril k zavedeniu evidencie, ktorá uľahčila prácu výpočtára. Ďalej tlmočil pochvalu od p. Blahovského na margo zlepšenia dokumentácie v NS. Do hodnotenia pretekovej sezóny sa zapojil aj predseda OZ p. Ing. Fekiač, ktorý hodnotil sezónu tiež kladne, ale mal výhrady k niektorým chovateľom, ktorý sa snažia ovplyvňovať štarty holubov. Hlavne žiadajú skoršie vypúšťanie a vypúšťanie za každého počasia.

K bodu č.6. Na základe uznesenia prezídia SZ CHPH o vytvorení regiónov boli prítomní informovaný o začlenení nášho OZ do Regiónu- Hontiansko-Gemerský zo sídlom vo Zvolene. Mali by ho tvoriť OZ Zvolen, OZ Brezno, OZ Detva a OZ Gemer. Zástupcovia jednotlivých ZO CHPH k vytvoreniu regiónu sa vyjadrili nasledovne:  P. Suja J. ZO Kriváň, súhlasí s regiónom, ale bez OZ Zvolen. P. Hulina P. ZO Lovinobaňa, súhlasí s regiónom, ale bez OZ Zvolen. P. Urbančok Št. ZO Fiľakovo, súhlasí s regiónom, ale bez OZ Zvolen. P. Brndiar J. súhlasí s regiónom bez výhrad. ZO Tomášovce a ZO Rim. Sobota nemali zástupcu na rozšírenej schôdzi a preto sa k predmetnej veci nevyjadrili. Konečné stanovisko výboru OZ a prítomných predsedov je nasledovné: Vytvoriť región v zložení, OZ Brezno, OZ Detva a OZ Gemer s názvom, región Juh+Horehronie.  Ako závod nad 500 km bol navrhnutý Cheb-Krajková. Na rokovaní o vytvorení regiónu budú naše OZ zastupovať pp. Rešutík P., Urbančok Št., Kerekes L.

K bodu č.7. Výbor OZ Detva poveril organizovaním OVpána Resutíka P. a ZO Rim. Sobota. Výstava sa bude konať 13, alebo 14.12.2014. Presné miesto konania bude určené  dodatočne a včas.

K bodu č.8. V rôznom ako prvý vystúpil predseda OZ p. Ing. Fekiač. Oboznámil prítomných zo skutočnosťou, že p. Jackuliak M. sa vzdal funkcie tajomníka OZ , ako i člena výboru OZ Detva. Nakoľko bez obsadenia tejto funkcie nemôže pracovať výbor ďalej je potrebné zvoliť náhradu, ktorý by dočasne ,do volieb vykonával funkciu tajomníka OZ. Tento post bol ponúknutý členom výboru ktorý nemajú konkrétnu funkciu vo výbore, ale žiaľ bola odmietnutá vyzvanými členmi výboru z objektívnych príčin. P. Rešutík potom navrhol p. Kerekesa, ktorý má s touto prácou dlhoročné skúsenosti.  Je ochotný vypomôcť výboru OZ a vykonávať túto funkciu až do volieb. Návrh p. Rešutíka bol prijatý. Ďalším vystupujúcim v tomto bode programu bol p. Hulina P. Vyslovil nespokojnosť s prekladaním závodov hlavne na pracovné dni. Na jeho vystúpenie odpovedal p. Ing. Fekiač, že robíme všetko pre úspešné dolety holubov a nepozeráme sa na jednotlivých členov. Ďalej vystúpil p. Suja J. , chcel vedieť, že kto rozhodoval v sezóne o prekladaní závodov. Odpovedal mu výcvikárOZ p. Rešutík P. O prekladaní pretekov rozhodoval sám výcvikárOZ po konzultácii s niektorými členmi výboru a taktiež s poprednými členmi OZ, ako aj s druhými OZ ktoré majú väčšie skúsenosti v tejto problematike. Ako posledný v tomto bode vystúpil p. Rešutík P. Vyzval zástupcov ZO aby mu do 14 dní nahlásili počet objednaných výsledkov, ktoré ZO potrebuje. Ďalej upozornil zástupcov, že počet objednaných výsledkov pre VS1 aVS2 musí byť minimálne 20 ks. Pri menšom objednanom množstve nebudú vytlačené. K výsledkom nemal nikto výhrady, preto budú vytlačené v tej podobe, ako sú uvedené na internetovej stránke.

K bodu č.9. Do diskusie sa už nikto neprihlásil, nakoľko niektoré veci boli spomenuté  v bode  č.8. Rôzne.

K bodu č.10. Predseda OZ p. Ing. Fekiač  poďakoval prítomným za účasť a rokovanie rozšírenej schôdzi ukončil.

V Detve dňa: 11.10.2014

 

                                                         Zapísal: Rešutík P. .......................................................

                                                         Overili: Hulina P............................................................

                                                         Záchenský F.................................................................