28.3.2017 - stiahni v pdf tu

Zápisnica

z výborovej schôdze OZ CHPH Rimavská Sobota, konanej dňa 28.03.2017 v reštauračnom zariadení motorest Halier.

Prítomní:

Členovia Výboru OZ:  Ladislav Kerekeš, Mgr. Peter Bystrianský, Rudolf Balogh,

  Mgr. Ján Lehoťák, Peter Rešutík, František Vargic, Ján Vreštiak

Program:

     1.     Zahájenie

     2.     Voľba zapisovateľa

     3.     Voľba overovateľov zápisnice

     4.     Informácie zo zjazdu SZ CHPH

     5.     Začiatok pretekovej sezóny – školenie výcvikárov

                                                           - pretekový plán

                                                           - zmluva s prepravcom

     6.     Rôzne

     7.     Diskusia

     8.     Záver

K  bodu č . 1. Zahájenie výborovej schôdze vykonal Predseda OZ  p. Ladislav Kerekeš, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. K programu rokovania neboli žiadne pripomienky, bol jednohlasne schválený. 

K  bodu č. 2.  Pán Ladislav Kerekeš k písaniu zápisnice navrhol p. Mgr. Petra Bystrianského, ktorý bol jednohlasne schválený.

K  bodu č. 3.  Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí p. Rudolf Balogh a p. František Vargic. Navrhnutí boli jednohlasne schválení. 

  K  bodu č. 4.  Výcvikár OZ p. Peter Rešutík informoval členov výboru o formálnej zmene zmluvy za prívesný vozík v súvislosti so zmenou názvu OZ.

Ďalšie informácie sa týkali priebehu a obsahu konania sa X. zjazdu SZ CHPH. Všetky podrobnosti budú uverejnené na stránke SZ CHPH. K jednému z najdôležitejších bodov patrila voľba do Prezídia SZ CHPH, kde náš kandidát p. Peter Rešutík zvolený nebol s rozdielom dvoch hlasov. Táto skutočnosť bola Výborom OZ prijatá s poľutovaním, nakoľko to bola jedinečná možnosť priaznivo ovplyvňovať mnoho aspektov súvisiacich s problematikou týkajúcou sa aj nášho OZ. Napriek tomu sa p. Peter Rešutík stal prvým náhradníkom Výboru SZ CHPH.

K  bodu č. 5.  Začiatok pretekovej sezóny – výbor bol oboznámený s počtami nahlásených holubov v jednotlivých ZO CHPH. Výcvikár OZ p. Peter Rešutík spolu s pokladníkom OZ p. Františkom Vargicom informovali o prepočte finančných prostriedkov vzhľadom k počtu nahlásených holubov a k stavu schváleného pretekového plánu na rok 2017. Dospelo sa k záveru, že pri súčasnej cene 4 € za holuba je možné splniť pretekový plán na rok 2017 bez nutných zmien, i keď nejaká finančná čiastka chýba, no túto sa rozhodol doplniť p. Ján Vreštiak formou sponzorov. Prerokovala sa aj preprava holubov na závod Cheb, kde sa doriešila preprava zapožičaním prepravného vozíka a vo vlastnej réžii, kde dôjde k značnej úspore financii. Presné údaje budú uvedené v správe pokladníka OZ.

Ďalším bodom v téme začiatku pretekovej sezóny bolo plánované stretnutie - školenie výcvikárov OZ Rimavská Sobota a ZO, ktoré sa uskutoční dňa 14.04.2017 o 18:00 h tradične v motoreste Ožďany. Zároveň je potrebné aby jednotlivé ZO do uvedeného dňa uhradili počet nahlásených holubov na preteky. Výcvikár OZ p. Peter Rešutík informoval o konaní spoločného nácviku ktorý sa bude konať dňa 23.04.2017 miesto štartu bude závisieť od počasia a požiadaviek.

Otvorenou témou bol aj návrh zmluvy s prepravcom holubov na jednotlivé preteky v zmysle pretekového plánu OZ na rok 2017. Tajomník OZ Mgr. Peter Bystrianský navrhol vyplácanie za jednotlivé preteky, čo má sprehľadniť odčerpávanie finančných prostriedkov OZ a vyhnúť sa jednorázovým, neoddôvodneným platbám v rôznych sumách ako sa to stávalo v minulosti. Návrh zmluvy s prepravcom bol pripravený a niektoré detaily budú doplnené v priebehu niekoľkých dní a zmluva bude predložená prepravcovi. Mgr. Peter Bystrianský trval na doriešení kontroly prepravcu pomocou GPS počas prepravy holubov na miesta štartu na základe pretekového plánu a to z dôvodu, aby sa zamedzilo nežiadúcim prevozom nad ránom do miesta určenia, v dobe keď majú byť holuby v kľude v mieste štartu. Doba pokoja je priamoúmerne závislá od dĺžky trate. Býva to častou témou školení výcvikárov, čo potvrdil aj Výcvikár OZ p. Peter Rešutík. Uvedený bod bude priamo zakoncipovaný do zmluvy s prepravcom a v prípade nedodržania zmluvných podmienok, budú vyvodené dôsledky.

V súvislosti s touto témou bola riešená aj problematika odvetrania prívesného vozíka určeného na prepravu holubov, ktorá bola prejednávaná aj na minulých zasadnutiach. Keďže sa ani teraz a ani v minulosti nedospelo k jednoznačnému záveru, pristúpil Výbor OZ k základnému riešeniu, za ktoré hlasovala aj väčšina chovateľov počas trvania ankety na webovej stránke OZ Rimavská Sobota a to ku kúpe prístroja Datalogger na monitorovanie vlhkosti a teploty vo vozíku pri preprave holubov. Uvedený prístroj poskytne relevantné údaje, od ktorých sa budú odvíjať ďalšie návrhy na spôsob zlepšenia prepravy poštových holubov.

K  bodu č. 6.  Pokladník OZ p. František Vargic priebežne informoval o finančných náležitostiach a aktuálnom zostatku na účte. Na uvedené nadviazal Tajomník OZ Mgr. Peter Bystrianský, ktorý navrhol zriadenie bankového účtu. Táto skutočnosť by mala predísť nepredvídaným situáciám, nakoľko pri uhradení všetkých potrebných poplatkov sa suma značne zvýši a je riziko uchovávať takúto finančnú hotovosť v obydlí, alebo s ňou cestovať, či manipulovať. Navrhol zriadenie účtu v M-Bank kde je zriadenie a aj vedenie účtu bezplatné, internetbanking je najprehľadnejší zo všetkých bánk, platby v rámci internetbankingu sú bezpatné a tiež sa vyriešia, spresnia a zdokonalia úhrady pre prepravcu, kde sa bude posielať presná suma vzhľadom k danému preteku a o každej vykonanej transakcii bude automaticky vygenerované potvrdenie, čím sa zvýši kontrola, sprehľadní príjem, výdaj financíí a predíde sa problémom uvedeného charakteru. Dispozičné právo k účtu bude ešte mať Predseda OZ p. Ladislav Kerekeš, toto dispozičné právo by sa vyžilo len v prípade mimoriadnej udalosti a tým by bol zabezpečený prístup k financiám OZ. Tento návrh bol predložený aj vzhľadom na skutočnosť, že nie je doriešená hmotná zodpovednosť Pokladníka OZ, ten sa často musí zaoberať vyššími finančnými čiastkami a tiež uvedené bude slúžiť na jeho ochranu. O podrobnostiach bude informovať všetkých členov OZ CHPH Rimavská Sobota Tajomník OZ Mgr. Peter Bystrianský prostredníctvom webovej stránky OZ. Ďalej pokladník informoval o zakúpení obálok určených na pretekovú dokumentáciu v počte 90 ks za 10.- € pre každú ZO. Túto sumu bude potrebné uhradiť.

             Do ďalšieho obdobia si výbor stanovil cieľ oboznamovať členskú základňu vo svojich ZO o potrebe zvýšenia počtu nasadzovaných holubov, od čoho sa pozitívne odvíja cena prepravy.

            Bolo zhodnotené viacerími členmi Výboru OZ, že sezóna 2017 vzhľadom na postoj niektorých jednotlivcov v ZO Kriváň a ZO Lovinobaňa sa očakávala ako náročná. Napriek tomu stretnutia výboru sú vecné, ciele a jednotlivé záväzky sa plnia riadne a včas, všetci členovia výboru prinášajú inovatívne riešenia, ktoré sa presadzujú do praxe a pozitívne posúvajú úroveň OZ v záujme väčšiny jeho členov a v neposlednom rade je podstatná pokojná a konštruktívna úroveň jednania a zlepšenie medziľudských vzťahov, čo je cieľom tohto výboru sporostredkovať tento odkaz aj na úrovne jednotlivých ZO CHPH.

K  bodu č. 7.  Predseda OZ p. Ladislav Kerekeš poďakoval prítomným za účasť a výborovú schôdzu ukončil.

 

reštaurácia Halier dňa 28.03.2017                          zapísal Tajomník OZ Mgr. Peter Bystrianský

     Overili:  Rudolf Balogh  v.r. 

                  František Vargic  v.r.