11.01.2019

Zápisnica

zo zasadnutia výboru OZ CHPH Rimavská Sobota, konaného dňa 11.01.2019 v priestoroch motorestu Halier.

Prítomní:

  Členovia Výboru OZ:  Ladislav Kerekeš, Mgr. Peter Bystrianský, Rudolf Balogh,

   Peter Rešutík, František Vargic, Juraj Svoreň

ospravedlnený: Mgr. Ján Lehoťák,

hostia: Radovan Sucháč, Miroslav Búr, Ján Kántor, Géza Vincze, Vojtech Galicz

Program:

     1.     Zahájenie

     2.     Voľba zapisovateľa

     3.     Voľba overovateľov zápisnice

     4.     Celoštátna výstava a výstava OZ – zhodnotenie

     5.      Rôzne

     6.     Diskusia

     7.     Záver

 K  bodu č . 1. Zahájenie výborovej schôdze vykonal Predseda OZ  p. Ladislav Kerekeš, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. K programu rokovania neboli žiadne pripomienky, bol jednohlasne schválený. 

K  bodu č. 2.  Pán Ladislav Kerekeš k písaniu zápisnice navrhol p. Mgr. Petra Bystrianského, ktorý bol jednohlasne schválený.

K  bodu č. 3.  Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí p. Rudolf Balogh a p. Juraj Svoreň. Navrhnutí boli jednohlasne schválení. 

  K  bodu č. 4.  Celoštátna výstava a výstava OZ – zhodnotil predseda OZ CHPH p. Ladislav Kerekeš nasledovne: Bola prejavená spokojnosť so zvládnutím organizácie výstavy OZ v kultúrnom dome v Radzovciach. Na uvedenú výstavu boli pozitívne ohlasy aj od návštevníkov. Poukázal na drobné nedostatky, ktorým je v budúcnosti potrebné sa vyhnúť. K celoštátnej výstave bolo uvedené, že máme malé obsadenie holubov a na prezentáciu OZ a chýbalo nám obsadenie dvoch športových kategórii. Cieľom do budúcnosti je tento stav zlepšiť.

K  bodu č. 5.  Návrh pretekového plánu na rok 2019, platby do OZ, MTZ, časopis, opatrenia k počtu holubov nasadzovaných na preteky, krúžky – k jednotlivým bodom sa vyjadrili kompetentní členovia výboru.

Pretekový plán bol prehodnotený a pripravený návrh bude zverejnený na stránke OZ a pripravený na pripomienkovanie a následné schválenie na konferencii. 

Platby a ich termíny oznámil pokladník OZ podrobnosti zverejní na stránke OZ

Ohľadne rodových obrúčok na rok 2019 bola zistená informácia, že už sú, len sa riešia administratívne úkony prevzatia.

Počty holubov nasadzovaných na preteky – vzhľadom na rozšírenie OZ a nárastu počtu prepravovaných holubov sa riešil aj spôsob prepravy a prepravca. Podľa doterajších informácii sa má po odsúhlasení tejto alternatívy osloviť p. Bobro z Kokavy nad Rimavicou, ktorý má skúsenosti a dal prísľub, že v prípade požiadavky OZ sa bude venovať preprave holubov na preteky, kde by sa potom doriešili ostatné náležitosti, ako je prispôsobenie druhu vozidla vzhľadom k možnosti umiestnenia korby zapožičanej od ZO Tornaľa.          

K  bodu č. 6.  Diskusia – diskusia sa viedla v pokojnom a konštruktívnom duchu so zámerom doriešiť podstatné témy a pripraviť sa na nadchádzajúcu konferenciu z uvedeného dôvodu boli prizvaní na rokovanie Výboru OZ CHPH R. Sobota aj hostia z nových ZO.

 p. Géza Vincze poukázal na ťažší pretekový plán, ako bol v minulosti, tiež na starostlivosť o holuby počas prepravy a pred samotným štartom.

 p. Peter Rešutík uviedol, že prepočíta už existujúci návrh a skráti trate tak aby boli splnené podmienky pre všetkých. Ďalej sa jednalo o rozdelení na jednotlivé VS a ich pomer, predbežná dohoda je VS1 5ZO, VS2 4ZO 

p. Juraj Svoreň navrhol na splnenie podmienok v kategórii C a jej rozšírenie pre dobrú vec z dôvodu nedrobenia na ďalšie kategórie  a to do kategórie E, ktorú aj tak nesplníme počtom pretekov, aby sa v navrhovanom pláne namiesto preteku Gotha, zmenil pretek Cheb, kde budú splnené podmienky na dlhú trať kat. C.

p. Ladislav Kerekeš uviedol navrhovanú cenu za holuba aj napriek nárastu počtu chovateľov 4,-€/kus, aby bol dostatok finančných prostriedkov.

p. František Vargic apeloval na prítomných predstaviteľov ZO aby platby prichádzali včas

K  bodu č. 7. Záver tajomník OZ Mgr. Peter Bystrianský zhodnotil, že sa vyjasnilo množstvo otázok a účel stretnutia a to príprava na konferenciu OZ bol splnený a tiež sa týmto predíde zbytočným treniciam a nedorozumeniam. 

   Predseda OZ CHPH R. Sobota p. Ladislav Kerekeš poďakoval prítomným za účasť a výborovú schôdzu ukončil.

reštaurácia Halier dňa 11.01.2019                       zapísal tajomník OZ CHPH Rimavská Sobota

 

   Mgr. Peter Bystrianský

  

 

   Overili:  Rudolf Balogh  v.r. 

 

                 Juraj Svoreň  v.r.