14.12.2014

Zápisnica

z výborovej schôdzi , konanej s príležitosti
OV Detva 14.12.2014 v Hrachove.

Prítomní:

 • Výbor: Ing. Fekiač Jozef, Rešutík Peter, Líška Ján, Lojka Martin, Urbančok Štefan,
  Kántor Ján.
 • KaRK: Záchenský František

Neprítomný:   Kerekes Ladislav – nemoc

Program:

 1. Zahájenie
 1. Voľba zapisovateľa
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Celoštátna výstava
 4. Vozík
 5. Konferencia OZ
 6. Diskusia
 7. Záver

K bodu č.1

Predseda OZ pán Ing. Fekiač privítal prítomných otvoril rokovanie a zároveň vedením schôdzi poveril p. Rešutíka Petra.

K bodu č.2

Zapisovaním na schôdzi bol poverený p. Rešutík Peter

K bodu č.3

Za overovateľov zápisnice boli zvolení pp. Ing. Fekiačjozef a Líška Ján

K bodu č.4

Výbor OZ schvaľuje výber holubov ktorí nás budú reprezentovať na CV v Trenčíne

K bodu č.5

Pán IngFekiač súhlasí s odpredajom vozíka za cenu: 4000 E. Výbor sa dohodol, že konečné rozhodnutie ponechá na Výročnú konferenciu. Plánovaná je i prestavba vozíka /rozšírenie vozíka, aby mohla byť v strede chodbička /.

K bodu č. 6

Na Výročnú konferenciu každá ZO deleguje jedného člena. Členovia výboru OZ a členovia KaRKOZ sa konferencie zúčastnia automaticky. Hlasovacie právo budú mať delegáti a členovia výboru. Členovia KaRK budú mať hlas poradný. Výročná konferencia sa uskutoční 1.2.2015 v Mýtnej zo začiatkom 10,00 hod.. Tajomníci ZO zašlú mena delegátov mimo členov výboru a členov KaRK do 15.1.2015  na adresu tajomníka OZ.

K bodu č.7

P. Záchenský František predseda KaRK upozornil na nutnosť odsúhlasenia prestupov z jednej ZO do druhej. Výbor OZ súhlasí s prestupmi ktoré sa uskutočnili v roku 2014. PP.Lojka a Záchenský spomenuli region. Odpovedal im p.Rešutík Peter.

K bodu č.8

Ing. Fekiač poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie výboru ukončil.

 

V Hrachove 14.12.2014

 

 

Zapísal:            Rešutík Peterv.r.                      …..........................................................

 

Overili: IngFekiač Jozefv.r.       …..........................................................

 

                        Líška Ján v.r.               …..........................................................