11.3.2015

Zápisnica

 

z výborovej schôdze OZCHPH Detva, konanej dňa 11.3.2015 v reštaurácii Halier.

Prítomní výbor:

Ing. Fekiač Jozef, Rešutík Peter, Líška Ján, Lojka Martin, Kántor Ján, Urbančok Štefan, Dovala Pavol, Kerekes Ladislav

Predseda KRK: Záchenský František.

Program rokovania:

1. Zahájenie

2. Voľba zapisovateľa

3. Voľba overovateľov zápisnice

4. Prejednanie žiadosti chovateľov ZO Tomášovce ( Bargel, Jackuliak, Antalíková, Bargelová, Antalík)

5. Prehodnotenie uznesenia z OK  OZ Detva zo dňa 1.2.2015 v časti schvaľuje bod 3.

6. Rôzne

a. predpreteková dokumentácia

b. region

c. preprava holubov

d. vozík

e. zistené nedostatky pri podávaní predpísaných dokumentov na OZ

7. Diskusia

8. Záver

 

K bodu č.1.  Ing. Fekiač predseda OZ privítal prítomných, oboznámil ich s programom rokovania a výborovú schôdzu zahájil .

Program bol jednohlasne schválený.

K bodu č.2.  Za zapisovateľa bol schválený Kerekes Ladislav

Kbodu č.3.  Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a následne schválení Rešutík Peter a Urbančok Štefan.

K bodu č.4.  Pri prestupe členov z jednej ZO do druhej ZO v rámci toho istého OZ, výbor OZ zasahuje len v tom prípade, keby bola podaná sťažnosť, alebo prestup by sa neuskutočnil v rámci stanov SZCHPH. Tieto záležitosti si musia vybaviť dve zainteresované ZO medzi sebou.

K bodu č.5.  Na základe upozornenia a následného zistenia faktov, výbor OZ Detva ruší členstvo vo výbore OZ Detva Mgr. Sudárovi Vladimírovi.

Odôvodnenie: Mgr. Sudár Vladimír nebol delegovaný VČS ZO Tomášovce na oblastnú konferenciu

K bodu č.6.  V tomto bode bolo prerokovaných viacero pod-bodov.

a.  O predpretekovej dokumentácii informoval výcvikárOZRešutík Peter. Prečítal jednotlivé body, ktoré musia ZO zabezpečiť.

1. Oznámiť miesto košovania.

2. Oznámiť súradnice miesta NS.

3. Oznámiť meno vedúceho NS a jeho zástupcu, ako i tel. kontakt na vedúceho NS.

4. Oznámiť čas uzatvárania a otvárania konštatovacích hodín.

5. Na školení výcvikárov ZO sa musia zúčastniť, výcvikár ZO, vedúci NS a jeho zástupca. Účasť je pre nich povinná. Rozdelenie košov sa prevedie na školení výcvikárov, ktoré sa bude konať 3.4.2015.

b.  O regióne informoval p. Rešutík. Hovoril, že treba zvoliť členov správnej rady ako i členov kontrolnej komisie. Ing. Fekiač vyslovil obavu, aby sme sa neupísali na dlhý čas regiónu. Nakoľko po roku dvoch sa kvalita môže zmeniť a potom bude problém región opustiť.  Ing. Fekiačovi bolo vysvetlené, že väčšina súčasne fungujúcich  regiónov svoju činnosť prehodnocuje každý rok. Pri nespokojnosti môžeme vystúpiť bez problémov. Do správnej rady boli delegovaní Ing. Fekiač a Rešutík Peter, ktorý boli jednohlasne schválení .

c.  Výcvikár OZ Rešutík Peter hovoril, že nakoľko cena nafty značne poklesla je potrebné dohodnúť zníženie ceny za km na prepravu holubov. On navrhuje 0,35 € , ale p. Bobrožiadá 0,37 € za km. Pán Rešutík vyzval p. Líšku oko starého profesionálneho vodiča, aby zabezpečil prepravcu za menej ako 0,37 € .

d.  Pán Rešutík Peter informoval prítomných o zaslaní žiadosti na pôžičku od SZCHPHna kúpu prepravného vozíka. Ďalej hovoril o doplnení 16 košov na prednú časť vozíka, ktoré by umožnili za poplatok nasadiť viac holubov na prvé tri preteky. Proti tomuto návrhu sa ohradili Ing. Fekiač a Líška. Potom sa pridali k ním  páni Kántor a Dovala. Je potrebné povedať, že niektoré argumenty boli opodstatnené. Záver je ten, že sa prepravný vozík momentálne nebude upravovať.

e.  Tajomník OZ hodnotil podávanie evidencie, objednávanie časopisu a objednávanie MTZ. Najlepšie si tieto úlohy splnila ZO Kriváň, všetko podala včas a na požadovanom tlačive. Niektoré ZO na tlačivo MTZ dopisovali i objednávku časopisu. Dosť chýb bolo pri vypisovaní evidenčného listu ZO. Boli preklepy, nesprávne vypísané požadované údaje atď. Najväčšie nedostatky mala ZO Kokava – Hámor. Evidenčný list napísaný ručne, nesprávne uvádzané meno obce, chýbajú číslá parciel na ktorom stojí holubník, miesto podpisu oboch štatutárov podpísaný len predseda,. Evidenčný list nezaslali elektronickou formou a ešte ďalšie menšie nedostatky. Nad týmito nedostatkami sa treba zamyslieť, buď ich odstránime, alebo sa vykašlime na to.

K bodu č.7.  Diskusia neprebehla organizovane. Zástupca ZO Kokava- Hámor p. Dovala Pavol sa rozčuľoval kvôli vytknutým nedostatkom. Keď nebolo niečo v poriadku mal to opraviť tajomník OZ. Parcelné čísla nemá právo požadovať od nich nikto. Pán Dovala sa mýli, lebo tajomník nie je preto, aby robil miesto lajdákov ich robotu. Ing. Fekiač vysvetlil p. Dovalovi, že ak sa im nepozdáva plnenie požadovaných úloh môžu odísť späť do Brezna. Ďalej bolo v diskusii spomenuté, že čo s vozíkom OZ Fiľakovo. ZO Fiľakovo a ZO Tomášovce sa vyjadrili, že oni nechcú mať nič spoločné s týmto vozíkom. ZO Rimavská Sobota tlmočila svoj postoj p. Kántorom.  P. Kántor sa vyjadril tak, že oni chcú späť tie koše ktoré pripadnú ich ZO. Nad touto požiadavkou boli zhrozený všetci prítomní nakoľko by to vážne ohrozovalo nasadzovanie holubov. Preto žiadame ZO Rimavská Sobota, aby svoju žiadosť prehodnotili.

K bodu č.8.  Predseda OZ Ing. Fekiač poďakoval prítomným za účasť a výborovú schôdzu ukončil.

Uznesenie

 

z výborovej schôdze OZCHPH Detva, konanej dňa 11.3.2015 v reštaurácii Halier.

Výbor OZ Detva ukladá:

1.  ZO Kokave- Hámor doplniť chýbajúce údaje do evidenčného listu ZO.

Termín:  1.4.2015                                                                        Zodpovedný:  Predseda ZO

2.  ZO Kokave – Hámor udať správne súradnice pre chovateľa Kmeťa Jána.

Termín:  15.4.2015                                                                       Zodpovedný:  Predseda ZO

3.  Pre všetky ZO zaslať predpretekovú dokumentáciu tajomníkovi OZ v písomnej forme.

Termín:  3.4.2015                                                                          Zodpovední:  Predsedovia ZO

 

Na Halieri  11.3.2015                                                      Zapísal tajomník OZ  Kerekes Ladislav

 

 

Overili:        Rešutík Peter           v. r.   

Urbančok Štefan     v. r.