20.1.2017

                                                           Zápisnica

z výborovej schôdze OZ CHPH Rimavská Sobota, konanej dňa 20.01.2017 v reštauračnom zariadení motorest Halier.

Prítomní:

Členovia Výboru OZ:  Rudolf Balogh, Mgr. Peter Bystrianský, Ladislav Kerekeš, Mgr. Ján Lehoťák, Peter Rešutík, František Vargic, Ján Vreštiak

Ďalší prítomní:  Ján Kantor, Mgr. Róbert Molnár

Pozvaný:  Martin Lojka

Program:

     1.     Zahájenie

     2.     Voľba zapisovateľa

     3.     Voľba overovateľov zápisnice

     4.     Voľba predsedu OZ Rimavská Sobota

     5.     Voľba do funkcií výboru OZ

     6.     Prejednanie výpočtára výsledkov

     7.     Rôzne

     8.     Diskusia

     9.     Záver

K  bodu č . 1. Vedením výborovej schôdze bol poverený p. Ladislav Kerekeš, ktorý privítal prítomných oboznámil ich s programom rokovania a výborovú schôdzu zahájil. K programu rokovania neboli žiadne pripomienky, bol jednohlasne schválený. 

K  bodu č. 2.  Pán Ladislav Kerekeš k písaniu zápisnice navrhol p. Mgr. Petra Bystrianského, ktorý bol jednohlasne schválený.

K  bodu č. 3.  Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí p. Peter Rešutík  a p. Ladislav Kerekeš. Navrhnutí boli jednohlasne schválení. 

K  bodu č. 4.  Výbor pristúpil k voľbe predsedu OZ kde ako jediný kandidát bol navrhnutý p. Ladislav Kerekeš, nakoľko sa jedná o skúseného funkcionára, tento návrh bol jednohlasne schválený.   

K  bodu č. 5.  do funkcií boli prítomní členovia výboru OZ navrhnutí novozvoleným predsedom OZ nasledovne: Podpredseda OZ - Rudolf Balogh – jednohlasne schválený

Tajomník OZ – Mgr. Peter Bystrianský -  jednohlasne schválený

Výcvikár OZ – Peter Rešutík – 5 za, 1 proti

Pokladník OZ – František Vargic - jednohlasne schválený

K  bodu č. 6.  za výpočtára výsledkov bol navrhnutý p. Dohňanský a to jednak z ekonomických dôvodov,  ako aj z časového hľadiska, nakoľko spracovanie výsledkov a ich zverejnenie prostredníctvom internetu by malo byť o deň skôr, ako tomu bývalo doposiaľ, čo výbor OZ považuje za pozitívum pre celú členskú základňu OZ.

K  bodu č. 7.  P. Martin Lojka ako doterajší pokladník OZ odovzdal pokladničnú knihu novozvolenému pokladníkovi OZ p. Františkovi Vargicovi a zároveň členovia Výboru OZ poďakovali p. Lojkovi za jeho doterajšiu prácu.

P. Ladislav Kerekeš odovzdal administratívnu agendu OZ  tajomníkovi OZ p. Mgr. Petrovi Bystrianskému.

Prítomní zástupcovia ZO boli oboznámení s termínovníkom úloh. 

K  bodu č. 8.  Počas diskusie p. Peter Rešutík upozornil na fakt, že webová stránka doterajšieho OZ Detva je málo využívaná a je potrebné zapojiť chovateľov, aby prispievali a  tiež aktívne využívali možnosti spomenutej stránky. Padol tiež návrh na vytvorenie série článkov a obrazových príspevkov z radov popredných chovateľov OZ, ktoré by uskutočňoval poverený kultúrny referent, čo by prispelo k oživeniu stránky v prospech jej užívateľov. Za kultúrneho referenta navrhol sl. Janu Antalíkovú. V prípade akceptovania návrhu sa dodatočne dojednajú podmienky práce kultúrneho referenta.

  P. Rudolf Balogh nadniesol problematiku prepravného, prívesného vozíka a to konkrétne vylepšenie vetrania počas prepravy holubov na pretek. Padlo viacero návrhov, ale dospelo sa k zhode, že k uvedenej problematike by sa mal vyjadriť odborník, nakoľko, doposiaľ každý návrh mal aj klady, aj zápory.

K  bodu č. 9.  Pán Ladislav Kerekeš poďakoval prítomným za účasť a výborovú schôdzu ukončil.

reštaurácia Halier dňa 20.01.2017                   Zapísal tajomník OZ Mgr. Peter Bystrianský

    Overili:  Peter Rešutík  v.r.

 

                  Ladislav Kerekeš  v.r.