10.2.2017

Slovenský zväz chovateľov poštových holubov

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Rimavská Sobota

Zápisnica

z výborovej schôdze OZ CHPH Rimavská Sobota, konanej dňa 10.02.2017 v reštauračnom zariadení motorest Halier.

Prítomní:

Členovia Výboru OZ:  Rudolf Balogh, Mgr. Peter Bystrianský, Ladislav Kerekeš, Mgr. Ján Lehoťák, Peter Rešutík, František Vargic, Ján Vreštiak

Program:

     1.     Zahájenie

     2.     Voľba zapisovateľa

     3.     Voľba overovateľov zápisnice

     4.     Prerokovanie záverov členských schôdzí ZO Kriváň a ZO Lovinobaňa

     5.     Rôzne

     6.     Diskusia

     7.     Záver

K  bodu č . 1. Zahájenie výborovej schôdze vykonal predseda OZ  p. Ladislav Kerekeš, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. K programu rokovania neboli žiadne pripomienky, bol jednohlasne schválený. 

K  bodu č. 2.  Pán Ladislav Kerekeš k písaniu zápisnice navrhol p. Mgr. Petra Bystrianského, ktorý bol jednohlasne schválený.

K  bodu č. 3.  Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Mgr. Ján Lehoťák a p. Ján Vreštiak. Navrhnutí boli jednohlasne schválení. 

K  bodu č. 4.  Predseda OZ oboznámil členov výboru so zápisnicami ZO Kriváň a ZO Lovinobaňa. Podrobnosti k uvedeným zápisniciam za svoje materské ZO doplnili Mgr. Ján Lehoťák a p. Ján Vreštiak, ktorí ozrejmili súčasnú situáciu v ich ZO. Podstatou obsahu oboch zápisníc bol nesúhlasný postoj s už odsúhlaseným pretekovým plánom, ktorý bol schválený a je uvedený v uznesení OK OZ CHPH Detva zo dňa 15.01.2017 v bode č. 7. Do diskusie k uvedenému bodu sa ako prvý prihlásil p. František Vargic, ktorý poukázal na vydieranie, zastrašovanie Výboru OZ zo strany pár jednotlivcov z uvedených ZO, čo považuje za neprípustné, nakoľko bol nadnesený fakt, že ak nebude vyhovené ich požiadavkám, tak nezaplatia členské a nebudú sa zúčastňovať pretekov s poštovými holubami v nadchádzajúcej sezóne. P. František Vargic v odvolaní sa na Stanovy SZ CHPH podotkol, že Výbor OZ je povinný riadiť sa stanovami a v tomto prípade je jeho stanovisko nemenné. Taktiež poukázal z pozície pokladníka OZ na § 7 ods.5 a § 5 ods.1 písm. c)  Stanov SZ CHPH. Ďalej p. Peter Rešutík prezentoval, že pretekový plán bol schválený Oblastnou konferenciou aby si to chovatelia čo s ním nesúhlasia uvedomili. Výbor OZ sa zhodol v tomto bode na tom, že so vzniknutou situáciou sa bude nutné vysporiadať v zmysle Stanov SZ CHPH a v prípade pretrvávania negatívnych nálad a odstúpenia niektorých chovateľov bude nutné pristúpiť k zlúčeniu zvyšných chovateľov do jednej ZO CHPH, čo všetci členovia výboru považovali za krajné riešenie. Mgr. Peter Bystrianský pripomenul možnosť zvolania mimoriadnej konferencie za splnenia podmienok § 19 ods. 1 Stanov SZ CHPH a tiež dal za úlohu o tejto možnosti informovať prostredníctvom členov Výboru OZ svoje členské základne ZO.

K  bodu č. 5.  Tajomník OZ Mgr. Peter Bystrianský pripomenul termínovník úloh, kedy je nutné do 15.02.2017 dodať riadne vyplnené evidenčné listy a ostatné náležitosti viď. obežník 1/2017

Výcvikár OZ p. Peter Rešutík informoval o NP Gotha 2017 pri možnosti finančnej výhry – hlasovanie  - jednohlasne schvalené  

Téma odvetrania prepravného vozíka počas prepray holubov na pretek je stále otvorená, momentálne je na oblastnej webovej stránke vizuále znázornené riešenie núteného vetrania, k rozhodnutiu zatiaľ Výbor OZ nedospel.

K  bodu č. 6.  Diskusia prebiehala k jednotlivým bodom priebežne.

K  bodu č. 7.  Pán Ladislav Kerekeš poďakoval prítomným za účasť a výborovú schôdzu ukončil.

 

 

 

 

reštaurácia Halier dňa 10.02.2017                 Zapísal tajomník OZ Mgr. Peter Bystrianský

 

 

 

    Overili:  Mgr. Ján Lehoťák  v.r.

 

                  Ján Vreštiak  v.r.