9.2.2019 stiahni tu

 

Zápisnica

z oblastnej konferencie OZ CHPH Rimavská Sobota, konanej dňa 09.02.2019 v priestoroch obecného úradu Hrachovo.

Prítomní:

  Členovia Výboru OZ:  Ladislav Kerekeš, Mgr. Peter Bystrianský, Rudolf Balogh,

   Peter Rešutík, František Vargic, Juraj Svoreň, Mgr. Ján Lehoťák,

  členovia KRK, delegáti konferencie – viď. prezenčná listina

  (príloha zápisnice) 

Program:

     1.     Zahájenie

     2.     Voľba zapisovateľa

     3.     Voľba overovateľov zápisnice

     4.     Voľba návrhovej komisie

     5.    Vyhodnotenie plnenia uznesenia z predošlej OK

     6.     Prepis prívesného vozíka určeného na prepravu holubov na preteky             

     7.     Správa o činnosti OZ Rim. Sobota za rok 2018

     8.     Správa výcvikára

     9.     Správa pokladníka

     10.   Správa KRK OZ Rim. Sobota

     11.   Diskusia

     12.   Schválenie uznesenia

     13.   Záver

 

  K bodu č. 1. Zahájenie výborovej schôdze vykonal Predseda OZ  p. Ladislav Kerekeš, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. K programu rokovania neboli žiadne pripomienky, bol jednohlasne schválený. 

K bodu č. 2.  Pán Ladislav Kerekeš k písaniu zápisnice navrhol p. Mgr. Petra Bystrianského, ktorý bol jednohlasne schválený.

K bodu č. 3.  Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí p. Milan Vargic a Mgr. Róbert Molnár. Navrhnutí boli jednohlasne schválení. 

  K bodu č. 4.  Voľba návrhovej komisie – (Návrhová komisia vypracuje návrh uznesenia z konferencie) zloženie návrhovej komisie p. František Záchenský, p. Rastislav Polák, p. Vojtech Galicz – menovaní boli jednohlasne schválení  

K bodu č. 5.  Vyhodnotenie uznesenia z predošlej konferencie vykonal Mgr. Peter Bystrianský – všetky body z uznesenia boli splnené, čo bolo dôležité z vecných pripomienok a záväzkov z minulého roku bolo priebežne počas roku 2018 riešené, čo považuje za dôležité je, že sa konečne zrealizovalo technické riešenie odvetrania prepravného vozíka, ktoré počas prepravy poštových holubov na preteky holubom prospieva aj zo zootechnického hľadiska. Splnená bola aj úloha opravy bŕzd na prepravnom vozíku.

K bodu č. 6.  Prepis prívesu určeného na prepravu poštových holubov zakúpeného od SZ CHPH na fyzickú osobu – údaje o prívese viď. príloha zápisnice. Návrh na určenie osoby  predniesol predseda OZ a delegátmi konferencie bol schválený ako oprávnený, jeden zo štatutárov OZ, tajomník OZ CHPH Mgr. Peter Bystrianský, nar. 09.10.1976, trv. bytom Gregorova Vieska 45, 985 56, OP: EF 052268. príloha - Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (táto zápisnica bod 6. slúži ako doplňujúci dokument pri prevode prívesu pre potreby oddelenia evidencie vozidiel ODI)

K bodu č. 7. správa o činnosti OZ – predseda OZ uviedol nasledovné: Rok 2018 bol pre naše OZ dôležitý, v predchádzajúcom období bolo v oblasti medzi chovateľmi množstvo emócií, čo bolo najmä koncom roku 2017. Situácia sa vyvíjala priaznivo, prijatý pretekový plán bol dolietaný. Lietali sa iba krátke a stredné trate a to z finančných dôvodov a toto dočasné riešenie sa ukázalo ako správne. Po ukončení pretekov starých holubov prejavili záujem o spoluprácu dve ZO z OZ Brezno a preteky mladých holubov sa leteli spoločne so ZO B. Bystrica a ZO Klenovec. Po ukončení pretekovej sezóny naša spoločná spolupráca vyvrcholila podaním žiadostí týchto dvoch organizácií o prijatie do nášho OZ. Po pretekovej sezóne sa informoval ďalší záujemca o prechod do nášho OZ a to ZO Tornaľa z OZ Gemer. Na najbližšom zasadnutí výboru sa prejednali uvedené žiadosti a prijatie ďalších organizácií bolo odsúhlasené. Naše OZ sa nebráni spolupráci a podporuje ďalší rozvoj, bolo už len dôležité, aby sa doriešili všetky náležitosti v zmysle Stanov SZCHPH. ZO Tornaľa bola uvoľnená bez väčších problémov a ZO B. Bystrica a Klenovec až po dlhších a náročnejších rokovaniach na úrovni OZ Brezno boli ZO B. Bystrica uvoľnená a ZO Klenovec zrušená a následne novovytvorená ZO Hnúšťa, ktorá bola prijatá do nášho OZ a uvedená organizácia bola na základe predloženej žiadosti 08.12.2018 na zasadnutí výboru OZ prijatá do OZ CHPH Rimavská Sobota, kde jej žiadosti bolo vyhovené. Predseda OZ vyzval chovateľov k pochopeniu a zdržanlivosti v hľadaní problémov a fungovaní v duchu kamarátstva, nakoľko nás je viacej a zároveň je aj rozptyl kilometrov v oblasti značný. Všetky kroky budú smerovať k tomu, aby podmienky pretekania boli vyhovujúce pre drvivú väčšinu chovateľskej základne. Po ukončení pretekovej sezóny bola stanovená úloha výstavby prístrešku pre prívesné vozíky, táto bola splnená podrobnejšie informácie uvedie tajomník OZ. Dňa 08.12.2018 bola zorganizovaná rozšírená výstava poštových holubov v Radzovciach, kde bola usporiadateľom ZO Fiľakovo. Vystavovaných bolo sto ks holubov. Výstava mala úspech a pozitívne ohlasy a poďakovanie patrí hlavným organizátorom a to najmä chovateľovi p. Attilovi Darabošovi. Predseda poukázal na fakt, že chovatelia sú nespokojní s prevedením tlačovej formy výsledkov. Výbor OZ zasadal pravidelne a vždy k aktuálnym udalostiam, ktoré sa v priebehu roka naskytli. Výborové schôdze sa konali 6x a 2x rozšírené o predsedov ZO. Predseda sa poďakoval členom výboru za ich obetavú prácu počas roka a chovateľom zaželal veľa zdravia, výdrže a chovateľských úspechov v sezóne 2019.     

K bodu č. 8. správa výcvikára – p. Peter Rešutík zhodnotil pretekovú sezónu, ako veľmi dobrú. Bolo množstvo problémov, ktoré bolo treba riešiť či už na začiatku sezóny ohľadne výberu prepravcu, alebo finančného zvládnutia celej sezóny, ale problémy sa priebežne riešili. Je poľutovania hodné, že boli vyradené dva preteky, kde svoj čas a úsilie obetovali dvaja chovatelia, ktorý sa ponúkli na prepravu za účelom dodržania pretekového plánu, nakoľko nemal kto holuby prepraviť. V budúcnosti sa takémuto konaniu bude potrebné vyvarovať. Bola rozpútaná diskusia chovateľov ohľadne nového pretekového plánu, ktorá sa odohrávala aj na našej webovej stránke a návrhy prinášali aj nové ZO. Vzhľadom k rozpätiu kilometrov v oblasti bolo potrebné urobiť niekoľko kompromisov a prispôsobiť trate aj k trase po diaľnici a vypúšťacím miestam. Návrh pretekového plánu tvorí prílohu tejto zápisnice. Pretekový plán bol predschválený v uvedenej podobe a to hlasovaním delegátov – 13 za, 2 proti, 3 sa zdržali. Pretekový plán je možné po dohode mierne upraviť podľa potreby a to 12.04.2019 na plánovanom stretnutí výcvikárov.    

K bodu č. 9. správa pokladníka – p. František Vargic sa poďakoval za dobrú spoluprácu v priebehu sezóny a za dochvíľnosť pri platbách. Správa s údajmi z priebehu roka tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu č. 10. správa KRK OZ CHPH R. Sobota počas preverenia údajov vykonávania kontroly neboli zistené, žiadne nedostatky a pochybenia v hospodárení OZ

K bodu č. 11. diskusia

 • p. Milan Vargic návrh bodovania z 30 bodovať 5 a iný návrh pretekového plánu, tiež viacej využívať webovú stránku OZ
 • p. Štefan Mák návrh výhrady k bodovaniu 7 nie 6 ako je navrhnuté
 • p. František Záchenský a p. Juraj Svoreň vyjadrili spokojnosť s navrhnutým pretekovým plánom
 • p. Ing. Ľudovít Jakubec pripomienka k bodovaniu, bodovanie z 50-ich treba ponechať, lebo donedávna bolo z neobmedzeného počtu, kategóriu „E“ treba vyradiť, lebo nemá význam, tiež pripomienka k nedokonalosti tlačených výsledkov
 • p. Vojtech Galicz návrh na vytvorenie vypúšťacej komisie, kde by bol členom p. Vincze – toto sa prejedná na stretnutí výcvikárov, návrh na zapožičanie nadstavby na prepravu holubov na pretekovú sezónu z ich ZO pre OZ za poplatok 500.- € - tento návrh bol chovateľmi dôrazne odmietnutý.
 • p. Peter Rešutík vysvetlil a vyvrátil obavy, ohľadne plánovaných dlhých tratí a to, že všetky plánované preteky budú zaradené do majstrovstva OZ, VS bude rozdelená podľa súradníc
 • p. Mgr. Peter Bystrianský sa poďakoval chovateľom ktorý prispeli svojou prácou k výstavbe prístrešku, ktorý sa už využíva, vozíky na prepravu holubov sa už neznehodnocujú vplyvom počasia a samotný prístrešok je ďalším majetkom OZ.
 • p. Ladislav Kerekeš vyzdvihol konanie slávnostnej schôdze ZO CHPH Rimavská Sobota, ktorá bola konaná pri príležitosti okrúhleho výročia založenia a uvedená ZO je treťou najstaršou založenou organizáciou na Slovensku. Uznanie právom patrí aj p. Ing. Ivanovi Rosiarovi, ktorý sa postaral o vysokú úroveň oslavy a aj občerstvenia.  

K bodu č. 12. schválenie uznesenia – návrh na uznesenie

ukladá:

 • návrh pretekového plánu na sezónu 2019 bol predschválený s možnosťou vymedzenia nutných úprav na základe dohody na stretnutí výcvikárov, všetky trate sa budú počítať do majstrovstva OZ
 • vykonať prepis prívesného vozíka určeného na prepravu holubov na konkrétnu osobu a to na štartutára OZ CHPH R. Sobota Mgr. Petra Bystrianského
 • zlepšiť vypracovanie pretekových výsledkov
 • prerobiť starý prepravný vozík na nadstavbu vhodnú na prepravu počas sezóny, keď bude vyššia kapacita holubov 

 berie na vedomie:

 • správu predsedu
 • správu výcvikára
 • správu pokladníka
 • správu KRK

uznesenie bolo jednohlasne schválené

K bodu č. 13. Predseda OZ CHPH R. Sobota p. Ladislav Kerekeš poďakoval prítomným za účasť a oblastnú konferenciu ukončil.

 

 

  

 

 

zasadačka OÚ Hrachovo dňa 09.02.2019                       zapísal tajomník OZ CHPH Rimavská Sobota

 

         Mgr. Peter Bystrianský

  

 

   Overili:  Milan Vargic  v.r. 

 

                 Mgr. Róbert Molnár  v.r.