21.10.2017

Zápisnica

z výborovej schôdze OZ CHPH Rimavská Sobota, konanej dňa 21.10.2017 v nasadzovacom stredisku ZO CHPH Tomášovce.

Prítomní:

Členovia Výboru OZ:  Ladislav Kerekeš, Mgr. Peter Bystrianský, Rudolf Balogh,

  Mgr. Ján Lehoťák, Peter Rešutík, František Vargic, Ján Vreštiak

Program:

     1.     Zahájenie

     2.     Voľba zapisovateľa

     3.     Voľba overovateľov zápisnice

     4.     Vyhodnotenie sezóny mladých holubov

     5.    Prejednanie a schválenie pretekových výsledkov 2017

     6.     Informácie zo stretnutia výcvikárov

     7.     Výstava OZ CHPH  

     8.     Prehodnotenie žiadosti ZO CHPH Kriváň

     9.     Diskusia

    10.    Záver

K  bodu č . 1. Zahájenie výborovej schôdze vykonal Predseda OZ  p. Ladislav Kerekeš, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. K programu rokovania neboli žiadne pripomienky, bol jednohlasne schválený. 

K  bodu č. 2.  Pán Ladislav Kerekeš k písaniu zápisnice navrhol p. Mgr. Petra Bystrianského, ktorý bol jednohlasne schválený.

K  bodu č. 3.  Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Mgr. Ján Lehoťák a p. Ladislav Kerekeš. Navrhnutí boli jednohlasne schválení. 

K  bodu č. 4.  Preteky mladých holubov za sezónu 2017 boli vyhodnotené ako pozitívne aj napriek tomu, že pred začiatkom pretekov situácia nebola jednoduchá. Bolo vykonané aj preloženie pretekov z dôvodu nepriaznivého počasia a tiež vypuknutia choroby mladých holubov. Ohlas chovateľov, ktorý sa aktívne zúčastňovali pretekov mladých holubov bol na vypúšťacie miesta ako boli Vráble a Trnava dobrý a nezaznamenali sa ani katastrofálne scenáre z minulosti, čo sa týka strát holubov, ako sa to stalo napr. z Nového mesta nad Váhom. K pretekom mladých holubov 2018 sa dohodol termín začiatku pretekov po uskutočnení leteckého dňa na Sliači.

K  bodu č. 5.  Výcvikár OZ p. Peter Rešutík dal do pozornosti, že ak sa nejakým nedopatrením stal omyl pri nahadzovaní výsledkov jednotlivých holubov a niektorý z chovateľov to vie relevantne podložiť, nech na túto skutočnosť upozorní v čo najkratšom čase prostredníctvom svojho výcvikára, alebo priamo nech kontaktuje jeho, aby takúto skutočnosť mohol tlmočiť spracovateľovi, ktorý bude výsledky v dohľadnej dobe uzatvárať.

Tiež je potrebné v rámci svojich ZO nahlásiť svojím výcvikárom, kto má záujem o výsledky v tlačovej podobe a oznámiť to výcvikárovi OZ.

K  bodu č. 6.  Výcvikár OZ p. Peter Rešutík informoval o stretnutí výcvikárov, ktoré sa uskutočnilo 30.08.2017 v reštaurácii Koliba Ožďany. Toto stretnutie zhodnotil ako konštruktívne, bez zbytočných emócií. Okrém iných skutočností v krátkosti informoval o prepravnom vozíku, kde zadná časť bude prerobená na možnosť otvorenia, kvôli vetraniu s uzatváraním roletou v prípade dažďa.

V horizonte dvoch rokov sa dohodlo na skrátení tratí a miernom poľavení vzhľadom k vyšším stratám holubov a kvôli dobudovaniu pretekových tímov u jednotlivých chovateľov.

Tiež padol návrh na stretnutie regiónu v jednaní o niektorých tratiach za účelom spojenia niektorých pretekov. V budúcnosti sa tomuto trendu nevyhneme, nakoľko aktívna členská základňa sa každoročne znižuje. Ďalej bol prednesený návrh, ktorý sa týkal dlhých tratí. Tie ako je známe odčerpávajú najviac financií, preto v súčasnej situácii OZ aj z finančných dôvodov nemože udržať počet dlhých tratí na úrovni minulých rokov a uvažuje sa o možnosti v prípade záujmu chovateľov o tieto trate, aby boli financované osobitne.

K  bodu č. 7. Výstava OZ CHPH Rimavská Sobota 2018 a termín zistenia, ktorá ZO ju bude realizovať a zastrešovať je 15.11.2017. Do uvedeného termínu je potrebné v každej ZO zaujať k tomuto bodu stanovisko a následne informovať Výbor OZ. 

K  bodu č. 8.  Prejednanie žiadosti zo dňa 26.08.2017 doručenej predsedovi OZ p. Ladislavovi Kerekešovi  zo ZO CHPH Kriváň. V uvedenej žiadosti člen výboru OZ p. Ján Vreštiak sa vzdáva členstva vo výbore OZ CHPH Rimavská Sobota ku dňu 30.09.2017. Uvedenú skutočnosť výbor OZ zobral s poľutovaním na vedomie, nakoľko išlo o člena, ktorý prinášal konštruktívne návrhy, aktívne sa zapájal do diania a obhajoval záujmy svojej ZO, ale napriek tomu si zachoval zdravý úsudok a dokázal sa na problémy OZ pozerať objektívne.

V žiadosti sa ďalej uvádza, že na základe rozhodnutia členov ZO Kriváň žiadajú o uvoľnenie ZO CHPH Kriváň z OZ CHPH Rimavská Sobota ku dňu 30.09.2017. Ako dôvod uvádzajú, že po konferencii v roku 2017 sa zhoršili medziľudské vzťahy a klub ZO Kriváň prestal lietať a tiež 5 chovateľov zo ZO Lovinobaňa.

Mgr. Peter Bystrianský uviedol, že považuje za potrebné poukázať na fakt, že k oslabeniu OZ po uvedených krokoch prispeli členovia ZO Kriváň a časť chovateľov ZO Lovinobaňa svojím postojom, ktorý zaujali po konferencii 2017 kedy neakceptovali rozhodnutie väčšiny a demokratické zásady na ktorých je založený princíp fungovania SZ CHPH a jeho podriadených štruktúr.

    Chovatelia ZO Kriváň v žiadosti poukazujú na nedokončenie pretekovej sezóny na zníženie počtu nasadzovaných holubov v rámci OZ a na nedostatok financií a následné úpravy plánu pretekov mladých holubov. Uvedené kroky boli nutné a stav ktorý v OZ nastal spôsobili svojím konaním a teraz naň upozorňujú a predkladajú ho ako dôvod na odchod z OZ Rimavská Sobota.

Na základe uvedených skutočností výbor OZ Rimavská Sobota rozhodol nasledovne:    Podľa § 8 bod 3 stanov SZ CHPH neexistuje mimoriadny dôvod na uvoľnenie resp. prestup členov ZO CHPH Kriváň. Ich krokom by bol oslabený chod OZ CHPH Rimavská Sobota. Preto výbor OZ nesúhlasí s ich odchodom.

Od 21.10.2017 podľa § 8 stanov SZ CHPH bod 6 v prípade ukončenia členstva v ZO patriacich do OZ Rimavská Sobota v nasledujúcich 4 rokoch nesmie zo súradníc, parcely a adresy holubníka v inej ZO, OZ CHPH pretekať s poštovými holubami žiadny iný člen Zväzu!

Žiadny člen ZO Kriváň počas nasledujúcich 4 rokov nemôže prestúpiť do iného OZ

Uvedené na vedomie dostanú susedné OZ CHPH a tajomník SZ CHPH.

Ladislav Kerekeš - nesúhlasí s odchodom

Mgr. Peter Bystrianský - nesúhlasí s odchodom

Peter Rešutík - nesúhlasí s odchodom

František Vargic - nesúhlasí s odchodom

Rudolf Balogh - súhlasí s odchodom

Mgr. Ján Lehoťák - súhlasí s odchodom

K  bodu č. 9.  Diskusia prebiehala k jednotlivým bodom priebežne

K  bodu č. 10.  Predseda OZ p. Ladislav Kerekeš poďakoval prítomným za účasť a výborovú schôdzu ukončil.

nasadzovacie stredisko ZO CHPH Tomášovce dňa 21.10.2017    

 

      zapísal tajomník OZ CHPH Rimavská Sobota

Mgr. Peter Bystrianský

   Overili:  Ladislav Kerekeš  v.r. 

                 Mgr. Ján Lehoťák  v.r.