8.12.2018

Zápisnica

zo zasadnutia výboru OZ CHPH Rimavská Sobota, konaného dňa 08.12.2018 v priestoroch kultúrneho domu v Radzovciach.

Prítomní:

Členovia Výboru OZ:  Ladislav Kerekeš, Mgr. Peter Bystrianský, Rudolf Balogh,

   Peter Rešutík, František Vargic,

ospravedlnení: Mgr. Ján Lehoťák, Juraj Svoreň

Program:

     1.     Zahájenie

     2.     Voľba zapisovateľa

     3.     Voľba overovateľov zápisnice

     4.     Príprava na celoštátnu výstavu

     5.     Príprava konferencie OZ CHPH Rimavská Sobota

     6.     Došlá pošta

     7.     Diskusia

     8.     Záver

k  bodu č . 1. Zahájenie výborovej schôdze vykonal Predseda OZ  p. Ladislav Kerekeš, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. K programu rokovania neboli žiadne pripomienky, bol jednohlasne schválený. 

K  bodu č. 2.  Pán Ladislav Kerekeš k písaniu zápisnice navrhol p. Mgr. Petra Bystrianského, ktorý bol jednohlasne schválený.

K  bodu č. 3.  Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí p. Peter Rešutík a p. František Vargic. Navrhnutí boli jednohlasne schválení. 

K  bodu č. 4.  Príprava na celoštátnu výstavu – základné prípravy čo sa týka dokumentácie ako sú výstavné karty atď. zabezpečí p. Peter Rešutík. Priebežne sa bude hľadať možnosť prepravy vystavovaných holubov na CV Trenčín, nakoľko ešte nie je zrejmé kto holuby odvezie, odovzdá a po ukončení výstavy prevezme a privezie späť. Predpoklad je z chovateľov, ktorí budú vystavovať. Táto záležitosť je stále otvorená a v riešení.

K  bodu č. 5.  Príprava konferencie OZ CHPH Rimavská Sobota – Výbor OZ navrhol termín konania sa konferencie dňa 09.02.2019 v priestoroch OÚ Hrachovo. Z uvedeného dôvodu je nutné do 20.01.2019 v rámci svojich ZO CHPH vykonať výročné, členské schôdze, kde chovatelia budú prinášať svoje návrhy, podnety a pripomienky k činnosti OZ CHPH, k pretekovému plánu, k financiám atď. a následne uvedené návrhy budú podchytené v zápisniciach z výročných členských schodzí a do 26.01.2019 tieto budú zaslané tajomníkovi OZ. Len na základe uvedeného sa bude pripravovať program konferencie. Každá ZO CHPH v zápisnici určí dvoch svojich členov, ktorý sa zúčastnia konferencie. Na základe uvedeného bude daným chovateľom zaslaná pozvánka.  

Návrh pretekového plánu a bodovania Výcvikár OZ p. Peter Rešutík zverejní na stránke OZ.

Na pokyn SZ CHPH je potrebné vyriešiť prevod vlastníctva prívesného vozíka určeného na prepravu poštových holubov, o celkovej špecifikácii a postupe bude informovať tajomník OZ CHPH počas konferencie.

K  bodu č. 6.  Došlá pošta – Výbor OZ CHPH R. Sobota obdržal žiadosť o založenie ZO CHPH Hnúšťa aj s menným zoznamom osôb žiadajúcich o prijatie za členov SZ CHPH. Uvedená skutočnosť bola prerokovaná a výbor OZ CHPH R. Sobota prijatie ZO CHPH Hnúšťa schválil. Nasadzovacie stredisko ZO Hnúšťa bude v Klenovci.

Pridelenie identifikačných čísiel jednotlivým ZO CHPH

  • Banská Bystrica 02119
  • Hnúšťa 02108
  • Tornaľa 02105

K  bodu č. 7. Tajomník OZ Mgr. Peter Bystrianský informoval výbor o zhotovení a dokončení prístrešku a splnení pôvodného zámeru. Obidva prívesy sú už v tomto čase odparkované pod vyhotoveným prístreškom. Prístrešok je vyhotovený podľa pôvodného zámeru v areáli hospodárskeho dvora v obci Gregorova Vieska v uzamknutom objekte, stráženom psami a monitorovanom kamerovým systémom, priestor je v nočných hodinách osvetlený. Pri výstavbe prístrešku sa podieľali chovatelia Attila Daraboš, Milan Vargic, Maroš Beľa, Mgr. Vladimír Sudár, Ing. Ludovít Jakubec, Mgr. Peter Bystrianský. Fotodokumentácia z uvedených prác bude zverejnená na stránke OZ. Menovaným patrí poďakovanie za to, že si našli čas, že pomohli a že im nie je ľahostajný osud spoločného majetku OZ CHPH. Počas prác sa žiaľ stal aj úraz Milanovi Vargicovi, ktorému výbor OZ želá skoré uzdravenie. 

Výcvikár OZ p. Peter Rešutík informoval - nakoľko došlo k zvýšeniu členskej základne a tým aj predpokladanému nárastu nasadzovaných poštových holubov na preteky, rieši sa spôsob prepravy pri vyššom počte nasadených holubov, ako je kapacita nášho prívesu. Jednou z možností je zapožičanie nadstavby, ktorá sa dá umiestniť na valnik a takúto vlastní ZO CHPH Tornaľa. O uvedenom sa bude rokovať. 

 K  bodu č. 8.  Predseda OZ CHPH R. Sobota p. Ladislav Kerekeš poďakoval prítomným za účasť a výborovú schôdzu ukončil.

kultúrny dom Radzovce dňa 08.12.2018             zapísal tajomník OZ CHPH Rimavská Sobota

 

    Mgr. Peter Bystrianský

   Overili:  Peter Rešutík  v.r. 

 

                 František Vargic  v.r.